Czarter jachtów

Mamy dla Pań­stwa do wy­czar­te­ro­wa­nia mnó­stwo jach­tów, w por­tach wzdłuż ca­łego wy­brzeża Chor­wa­cji, na wielu grec­kich wy­spach i w Ate­nach, w naj­cie­kaw­szych miej­scach Włoch.

Współ­pra­cu­jemy bez­po­śred­nio z ma­ri­nami – wła­ści­cie­lami jach­tów. Ceny, ja­kie Pań­stwu pro­po­nu­jemy, to ceny ka­ta­lo­gowe, ta­kie jak u ar­ma­to­rów, bez ja­kich­kol­wiek na­rzu­tów.
Mo­żemy po­móc w skom­ple­to­wa­niu za­łogi na więk­sze jachty, ofe­ru­jemy też or­ga­ni­za­cję do­jazdu do miej­sca cu­mo­wa­nia jachtu.
Za­pra­szamy na na­sze rejsy, za­wsze na do­brych, no­wych jach­tach i za­wsze z sym­pa­tycz­nym ka­pi­ta­nem.
Je­śli brak Pań­stwu do­świad­cze­nia w pro­wa­dze­niu jach­tów, pro­po­nu­jemy wy­na­ję­cie jachtu ze skipperem.

Ad­ria­tyk jest akwe­nem spe­cy­ficz­nym, zwłasz­cza pod wzglę­dem wa­run­ków po­go­do­wych i na­wi­ga­cyj­nych. Mówi się o nim jako o mo­rzu naj­bar­dziej ka­pry­śnym spo­śród mórz eu­ro­pej­skich. Po­ło­że­nie w oto­cze­niu du­żych ob­sza­rów lądu i bez­po­śred­nie są­siedz­two Gór Dy­nar­skich po­wo­duje czę­ste i na­głe zmiany po­gody, śred­nia ilość burz w roku jest naj­więk­sza wła­śnie na Ad­ria­tyku, a lo­kalne wia­try (wśród nich naj­groź­niej­sza “bora”) by­wają przy­krym uroz­ma­ice­niem.
Bar­dzo skom­pli­ko­wana li­nia brze­gowa i ty­siące wy­se­pek utrud­niają na­wi­ga­cję. Po­mimo dość do­brego ozna­ko­wa­nia na­wi­ga­cyj­nego, a może też i z po­wodu mno­go­ści świa­teł, bez­pieczne po­ru­sza­nie się po tym mo­rzu wy­maga uwagi i wprawy.

Je­śli za­da­je­cie so­bie Pań­stwo py­ta­nie czy zdo­ła­cie po­pro­wa­dzić jacht i za­łogę w rej­sie po Ad­ria­tyku być może do­brym roz­wią­za­niem tego dy­le­matu bę­dzie za­bra­nie na po­kład skippera.

My znaj­dziemy dla Pań­stwa ka­pi­tana na wa­run­kach Was sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cych.
Ka­pi­ta­no­wie, z któ­rymi współ­pra­cu­jemy to lu­dzie spraw­dzeni, z du­żym sta­żem na mo­rzu i zna­jący akwen.Login