Albania — Czarnogóra

ALBANIACZARNOGÓRA
Bel­grad – Ulcinj — Dur­res – Ti­rana – Vlora – Sa­randa – Bu­trini /UNESCO/- Gjiorkaster/
UNESCO/ — Be­rat /UNESCO/ — Je­zioro Ochryt
Wy­cieczka objazdowo-pobytowa

Ter­min: 10.07 do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę

Cena za­wiera:
– 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad,
– prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie,
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW,
– opieka pi­lota udzie­la­ją­cego wy­ja­śnień za wy­jąt­kiem wnętrz,
Wy­datki uczest­nika:
– opłaty miej­sco­wego prze­wod­nika + wstępy, ra­zem około 40€

12-dniowa im­preza ob­jaz­dowo – po­by­towa. Pro­gram umoż­li­wia wy­po­czy­nek na prze­pięk­nych pla­żach Al­ba­nii – po­zna­nie za­byt­ko­wych miast i obiek­tów z li­sty UNESCO. Po­zna­nie Al­ba­nii która wy­cho­dzi z cie­nia prze­szło­ści. Po­dzi­wia­nie piękna ka­nio­nów rzek Tary, Mo­racy, Pivy.

Pro­gram wycieczki

1 dzień. Wy­jazd z Rze­szowa o godz 500, prze­jazd przez Sło­wa­cję, Wę­gry w oko­lice Bel­gradu, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad noc­leg,
2 dzień. Śnia­da­nie, „ob­jaz­dowe” zwie­dza­nie Bel­gradu, wy­jazd w dal­szą po­dróż do Czar­no­góry, ka­niony Tary i Mo­racy. Przy­jazd na noc­leg w oko­licy Ulcinja. Za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, plaża, noc­leg.
3 dzień. Śnia­da­nie. Zwie­dza­nie Ulcinja, prze­jazd do Szko­dry, Je­zioro Szko­der­skie, zwie­dza­nie mia­sta — twier­dza Ro­zafa, ka­te­dra i ko­ściół fran­cisz­kań­ski, me­czet, uliczka wło­ska. Prze­jazd do Kruje — tra­dy­cyjny ba­zar, twier­dza Skan­der­bega. Prze­jazd do Dur­res, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, ką­piele mor­skie, noc­leg.
4 dzień. Śnia­da­nie. Plaża od­po­czy­nek. Zwie­dza­nie Dur­res – ru­iny grec­kiego mia­sta, obiad, noc­leg.
5 dzień. Śnia­da­nie. Wy­cieczka do Ti­rany, zwie­dza­nie mia­sta – plac Skan­der­bega, me­czet, wieża ze­ga­rowa, dziel­nica rzą­dowa, uni­wer­sy­tet, po­mnik Cho­pina i Matki Te­resy. Prze­jazd nad Je­zioro Ochryt – wspa­niałe wi­doki, uni­kalna at­mos­fera. Po­wrót do Dur­res, obiad, noc­leg.
6 dzień. Śnia­da­nie. Prze­jazd do Sa­randy – ri­wiera Joń­ska. Po dro­dze zwie­dza­nie zwie­dza­nie Fier -  ru­iny rzym­skiego mia­sta, bi­zan­tyj­skie świą­ty­nie. Vlora – zwie­dza­nie mia­sta, Hi­mare – port, twier­dza Alego Pa­szy. Przy­jazd do Sa­randy. Za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, noc­leg.
7 dzień. Śnia­da­nie. Wy­cieczka do Bu­trini – naj­więk­szy na Bał­ka­nach kom­pleks ar­che­olo­giczny /UNESCO wy­sepki Ksa­mil. Po­wrót do ho­telu, obiad, noc­leg.
8 dzień. Śnia­da­nie. Plaża, wy­po­czy­nek. Obiad, noc­leg.
9 dzień. Śnia­da­nie. Plaża, wy­po­czy­nek. Obiad, noc­leg.
10 dzień. Śnia­da­nie. Prze­jazd do Gji­ro­ka­ster– zwie­dza­nie sta­rówki /UNESCO/ i twier­dzy, dom Envera Ho­dży. Prze­jazd do mia­steczka Be­rat – zwie­dza­nie sta­rówki /UNESCO/, twier­dza. Prze­jazd do miej­sca za­kwa­te­ro­wa­nia. Obiad, noc­leg.
11 dzień. Śnia­da­nie. Wy­jazd w drogę po­wrotną. Prze­jazd przez ka­nion rzeki Pivy, Sa­ra­jewo. Obiad. Nocny prze­jazd do Pol­ski.
12 dzień. Przy­jazd do Rze­szowa w go­dzi­nach wieczornych.Login