AUSTRIA ZILLERTAL

AUSTRIAZILLERTAL
Hin­ter­tux Glet­scher – May­er­ho­fen – Zell am Zil­ler /z du­żym lodowcem/

Ter­min: 8.02.2019 do 17.02.2019 r.
Cena: 2 300 zł/os – zniżki dla ju­nio­rów i seniorów.

Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu odjazdu/ za do­płatą do kar­netu przy 51% chęt­nych.
Zniżki dla ju­nio­rów – 200 zł i dzieci do lat 14 – 600 zł

REGION NARCIARSKIZILLERTAL
Zi­mowa eks­tra­klasa, 625 km tras/około 40% sztucz­nie do­śnie­ża­nych /176 wy­cią­gów, głów­nie krze­sełka i gondole/. Je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­ków nar­ciar­skich w Eu­ro­pie kla­sy­fi­ko­wany wg spe­cja­li­stycz­nych cza­so­pism na 5 miej­scu po Trzech Do­li­nach, Val d’Isere, Por­tes du Se­leil. Ta­kie na­zwy jak: Hin­ter­tux /Hintertuxer Gletscher/, May­er­ho­fen, Ram­sau, mó­wię same za sie­bie. W skład re­gionu wcho­dzi kilka pod­re­gio­nów po­łą­czo­nych ze sobą wy­cią­gami i ski­bu­sami two­rząc ra­zem wielką arenę nar­ciar­ską. Wy­so­kość te­re­nów nar­ciar­skich od 650 m n.p.m. do 3 250 m m.n.p. Bli­skość głów­nego grzbietu al­pej­skiego z licz­nymi 3500 ty­sięcz­ni­kami, po­lami lo­dow­co­wymi daje re­gio­nowi mi­kro­kli­mat, co w po­łą­cze­niu ze sztucz­nym do­śnie­ża­niem i sta­ran­nym utrzy­my­wa­niem sto­ków spra­wia, że wa­runki śnie­gowe utrzy­mują się tu­taj do maja.
Re­gion Zil­ler­tal ko­ja­rzy się ze słyn­nym lo­dow­cem Hin­ter­tu­xer Glet­scher – naj­bar­dziej za­go­spo­da­ro­wa­nym nar­ciar­sko lo­dow­cem w Al­pach, gdzie se­zon trwa cały rok i gdzie znaj­dują się naj­dłuż­sze trasy al­pej­skie /około 17 km, przy róż­nicy po­zio­mów 1750 m.
Re­gion jak wszyst­kie re­giony w Au­strii sły­nie z bar­dzo do­brze utrzy­my­wa­nych sto­ków i bar­dzo do­brych apar­ta­men­tów – dys­ko­tek też na wol­nym powietrzu.

ZAKWATEROWANIE:
Miej­sco­wość FUGEN znaj­du­jąca się w na po­czątku re­gionu Zil­ler­tal około 27 km od HINTERTUX /dojazd au­to­ka­rem i ski­bu­sem i po­łą­czona wy­cią­gami z pod­re­gio­nem Zell am Zil­ler. Apar­ta­menty*** 2, 3, 4, 5, 6-osobowe z za­ple­czem ku­chen­nym i ła­zienką w pięk­nej, re­zy­den­cji,  po­ło­żo­nej w ci­chym spo­koj­nym miej­scu, obok przy­stanku dar­mo­wego skibusa.

TRANSPORT:
Au­to­kar Lux — WC, ba­rek, vi­deo, na­poje cie­płe gra­tis, zimne za odpłatnością

CENA OBEJMUJE:
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, po­ściel, ręcz­niki, /zabrać środki czystości/,
– 6 dniowy kar­net Zil­ler­tal Su­per­ski­pas obej­mu­jący cały re­gion w tym lo­do­wiec Hin­ter­tux,
– trans­port au­to­kar Lux, trans­fery na stoki + trans­fer na lo­do­wiec w Hin­ter­tux /dwa razy/
– ubez­pie­cze­nie KL do 80 tyś zł,+ NNW do 20 tyś zł, /za do­płatą 25 zł OC kwota 200 000zł/
– opiekę pi­lota,
– po­da­tek VAT,

CENA NIE OBEJMUJE:
– ewen­tu­al­nej do­płaty do kar­netu 7 dnio­wego przy 51% chęt­nych,
– sprzą­ta­nia koń­co­wego 100 zł/ap 4 oso­bowy, 150 zł/ap 6 oso­bowy lub sa­mo­dziel­nie,
– taxy kli­ma­tycz­nej 1 €/dzień/osobę

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do konkurencji!



Login