Chorwacja — rejs

Rejs że­glar­ski


więcej

Chorwacja

Je­sień 2002 r.


więcej

Słowacki Raj

Cał­kiem nie­da­leko od nas, około 160 km od Bar­winka, na Sło­wa­cji leży kra­ina wy­glą­da­jąca jak z bajki – Sło­wacki Raj.
Sło­wacki Raj (Slo­ven­sky raj) le­żący na po­łu­dniowy za­chód od Spi­skiej No­wej Wsi, jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych par­ków na­ro­do­wych Eu­ropy. Przed ty­sią­cami lat ten wa­pienny pła­sko­wyż zo­stał przez wodę po­cięty na wą­wozy i do­liny, w któ­rych ka­nio­nami i wo­do­spa­dami bieżą liczne po­toki. Te­reny le­żące wy­żej po­ro­śnięte są mchami, pa­pro­ciami i buj­nymi lasami.


więcej


Login