Weekendowa szkółka narciarska Restor

Ogła­szamy na­bór do szkółki nar­ciar­skiej na se­zon 2013/2014. dzieci od 5 do 8 lat, ju­nio­rzy od 8 do 12 lat, mło­dzież od 12 do 18 lat, do­ro­śli, ro­dzice osoby towarzyszące, Szko­le­nie pro­wa­dzone jest w cza­sie wy­jaz­dów week­en­do­wych w gru­pach wie­ko­wych 10-osobowych oraz w cza­sie obo­zów i do­dat­ko­wych dwu­dnio­wych wy­jaz­dów nar­ciar­skich na Cho­pok (Słowacja) po­dział na...
więcej

Zima 2015/2016

Jak co roku jeź­dzimy do naj­cie­kaw­szych i naj­lep­szych eu­ro­pej­skich ośrod­ków. Na­sze wy­jazdy mają cha­rak­ter nieco spor­towy. Sta­wiamy na nar­ciar­stwo, nie na urlopy “pobytowe”. Ofe­ru­jemy Pań­stwu za­kwa­te­ro­wa­nie w miej­scach spraw­dzo­nych i do­brze ulo­ko­wa­nych. Może nie są to wa­runki luk­su­sowe, ale tych mo­żemy spo­dzie­wać się na stoku. Dzięki ta­kim prio­ry­te­tom z...
więcej


Login