Obozy, zielone szkoły

Or­ga­ni­zu­jemy cie­kawe im­prezy tematyczne. W le­cie za­bie­rzemy mło­dzież na ża­gle. Na­sze obozy można trak­to­wać re­kre­acyj­nie — umie­jący że­glo­wać mogą pły­wać pod okiem opie­kuna, lub jako spo­sob­ność by do­stać się do że­glar­skiej braci — z każ­dego no­wi­cju­sza, w trak­cie szko­le­nia za­koń­czo­nego eg­za­mi­nem na stop­nie że­glar­skie, zro­bimy wilka morskiego. W zi­mie...
więcej


Login