PETERSBURG HELSINKI TALLIN RYGA

SANKT PETERSBURG – HELSINKI – TALLIN – RYGA WYCIECZKA POTWIERDZONA CENA: 2400 ZŁ/OSOBA (GRUPA MIN. 30 OSÓB, przy więk­szej licz­bie osób cena bę­dzie niż­sza) TERMIN: 24.06.2019 — 31.06.2019 8-dniowa im­preza z pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym zwie­dze­nie naj­cie­kaw­szych za­byt­ków państw Bał­tyc­kich: Tal­lina, Rygi, Sankt Pe­ters­burga, Helsinek. Sankt Pe­ters­burg, sie­dziba ca­rów, jest...
więcej

SŁOWACJA. Chopok. Sylwester 2017

SŁOWACJA. Cho­pok. SYLWESTER 2017/2018 Cho­pok Nord + South. Ter­min: 28.12.17 do 01.01.2018 /5 dni na nartach/  Cena 680 zł/os  Nowe wy­ciągi: Prie­hyba – Cho­pok 24-osobowe ka­biny od­porne na wiatr do 120 km/g, Ko­le­sko – Prie­hyba 50 oso­bowa ko­lejka na­ziemna, Ko­so­drze­wina – Cho­pok 15-osobowe ka­biny, Poczta — Bry­li­ska 15-osobowe ka­biny, nowe krze­sełka z Po­lany Lucky do po­łowy...
więcej

FRANCJA. Trzy Doliny

NARTY FRANCJA. TRZY DOLINY Les Me­nu­ires – Val Tho­rens – Me­ri­bel – Co­ur­che­vel, www.les3vallees.com Cena 2 150 zł naj­ta­niej w Polsce ! Ter­min 09.03. do 18.03.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych z Ło­dzi i War­szawy za do­płatą 100 zł. Za­kwa­te­ro­wa­nie w LES MENUIRES 1850 m n.p.m. – środ­kowa do­lina — do­godne...
więcej

FRANCJA. Val d’Isere –Tignes

NARTY FRANCJA. Val d’Isere –Ti­gnes. Cena 2 150 zł. Naj­ta­niej w Polsce! Ter­miny 09.03. do 18.03.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł. 6-DNIOWY KARNET VAL D’ISERE/TIGNES ESPACE KILLY w ce­nie! Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu wyjazdu/ za do­płatą do kar­netu około 25€, przy...
więcej

FRANCJA. Chamonix

NARTY FRANCJA. Chamonix Ter­miny: 26.01. do 04.02.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Cena 2 350 zł. Je­dyni w Polsce! Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł. 6-DNIOWY KARNET Mont Blanc Unli­mi­ted pass w ce­nie! Do­lina Cha­mo­nix, Me­gave, Cur­mayer, Ver­bier około 900 km tras Upust dla se­nio­rów 180 zł — róż­nica kosz­tów...
więcej

Albania — Czarnogóra

ALBANIA — CZARNOGÓRA Bel­grad – Ulcinj — Dur­res – Ti­rana – Vlora – Sa­randa – Bu­trini /UNESCO/- Gjiorkaster/ UNESCO/ — Be­rat /UNESCO/ — Je­zioro Ochryt Wy­cieczka objazdowo-pobytowa Ter­min: 10.07 do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę Cena za­wiera: – 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad, – prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje...
więcej

Czarnogóra — Chorwacja — Albania

CZARNOGÓRA – CHORWACJA — ALBANIA wer­sja A Bel­grad – Bu­dva – Ko­tor – Dur­res – Ti­rana — Me­du­gorje — Mo­star Wy­cieczka objazdowo-pobytowa Ter­min: 10.07. do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę Cena za­wiera: – 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad, – prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie, –...
więcej


Login