Sezon 2018/2019

SZANOWNI PAŃSTWO Za­pra­szamy Pań­stwa do udziału w na­szych im­pre­zach nar­ciar­skich w se­zo­nie 2018/2019. Jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa atrak­cyjne wy­jazdy do naj­lep­szych re­gio­nów nar­ciar­skich. Są to nowe re­giony i te do któ­rych Pań­stwo chęt­nie wra­ca­cie. To Pań­stwo de­cy­du­je­cie, gdzie po­je­dziemy! Jak zwy­kle w wy­bo­rze re­gionu kie­ru­jemy się pro­stymi...
więcej

PETERSBURG HELSINKI TALLIN RYGA

SANKT PETERSBURG – HELSINKI – TALLIN – RYGA Naj­ta­niej w Pol­sce – nie tra­cisz na ro­syj­ską wizę 350 zł! Po­pły­niesz ele­ganc­kim pro­mem Prin­cessa Ana­sta­sia! Zwie­dzisz Sankt Pe­ters­burg,  jedno z naj­pięk­niej­szych miast świata, sto­licę by­łego ce­sar­stwa i trzy inne stolice!  TERMIN: 04.09. — 11.09.2018 r. CENA: 2 270.00 ZŁ/OS Pro­gram ra­mowy: 8-dniowa im­preza z pro­gra­mem...
więcej

SŁOWACJA. Chopok. Sylwester 2017

SŁOWACJA. Cho­pok. SYLWESTER 2017/2018 Cho­pok Nord + South. Ter­min: 28.12.17 do 01.01.2018 /5 dni na nartach/  Cena 680 zł/os  Nowe wy­ciągi: Prie­hyba – Cho­pok 24-osobowe ka­biny od­porne na wiatr do 120 km/g, Ko­le­sko – Prie­hyba 50 oso­bowa ko­lejka na­ziemna, Ko­so­drze­wina – Cho­pok 15-osobowe ka­biny, Poczta — Bry­li­ska 15-osobowe ka­biny, nowe krze­sełka z Po­lany Lucky do po­łowy...
więcej

FRANCJA. Trzy Doliny

NARTY FRANCJA. TRZY DOLINY Les Me­nu­ires – Val Tho­rens – Me­ri­bel – Co­ur­che­vel, www.les3vallees.com Cena 2 150 zł naj­ta­niej w Polsce ! Ter­min 09.03. do 18.03.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych z Ło­dzi i War­szawy za do­płatą 100 zł. Za­kwa­te­ro­wa­nie w LES MENUIRES 1850 m n.p.m. – środ­kowa do­lina — do­godne...
więcej

FRANCJA. Val d’Isere –Tignes

NARTY FRANCJA. Val d’Isere –Ti­gnes. Cena 2 150 zł. Naj­ta­niej w Polsce! Ter­miny 09.03. do 18.03.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł. 6-DNIOWY KARNET VAL D’ISERE/TIGNES ESPACE KILLY w ce­nie! Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu wyjazdu/ za do­płatą do kar­netu około 25€, przy...
więcej

FRANCJA. Chamonix

NARTY FRANCJA. Chamonix Ter­miny: 26.01. do 04.02.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r. Cena 2 350 zł. Je­dyni w Polsce! Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł. 6-DNIOWY KARNET Mont Blanc Unli­mi­ted pass w ce­nie! Do­lina Cha­mo­nix, Me­gave, Cur­mayer, Ver­bier około 900 km tras Upust dla se­nio­rów 180 zł — róż­nica kosz­tów...
więcej

Albania — Czarnogóra

ALBANIA — CZARNOGÓRA Bel­grad – Ulcinj — Dur­res – Ti­rana – Vlora – Sa­randa – Bu­trini /UNESCO/- Gjiorkaster/ UNESCO/ — Be­rat /UNESCO/ — Je­zioro Ochryt Wy­cieczka objazdowo-pobytowa Ter­min: 10.07 do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę Cena za­wiera: – 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad, – prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje...
więcej


Login