SANKT PETERSBURGHELSINKITALLIN – RYGA

SANKT PETERSBURG – HELSINKI – TALLIN – RYGA WYCIECZKA POTWIERDZONA CENA: 2400 ZŁ/OSOBA (GRUPA MIN. 30 OSÓB, przy więk­szej licz­bie osób cena bę­dzie niż­sza) TERMIN: 24.06.2019 — 31.06.2019 8-dniowa im­preza z pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym zwie­dze­nie naj­cie­kaw­szych za­byt­ków państw Bał­tyc­kich: Tal­lina, Rygi, Sankt Pe­ters­burga, Helsinek. Sankt Pe­ters­burg, sie­dziba ca­rów, jest...
więcej

Czarter jachtów

Mamy dla Pań­stwa do wy­czar­te­ro­wa­nia mnó­stwo jach­tów, w por­tach wzdłuż ca­łego wy­brzeża Chor­wa­cji, na wielu grec­kich wy­spach i w Ate­nach, w naj­cie­kaw­szych miej­scach Włoch. Współ­pra­cu­jemy bez­po­śred­nio z ma­ri­nami – wła­ści­cie­lami jach­tów. Ceny, ja­kie Pań­stwu pro­po­nu­jemy, to ceny ka­ta­lo­gowe, ta­kie jak u ar­ma­to­rów, bez ja­kich­kol­wiek na­rzu­tów. Mo­żemy...
więcej

Jachty 2-kabinowe

Klik­nij w wy­brane zdję­cie i zo­bacz pa­ra­me­try jachtu.


więcej

Jachty 3-kabinowe

Klik­nij w wy­brane zdję­cie i zo­bacz pa­ra­me­try jachtu.


więcej

Jachty 4-kabinowe

Klik­nij w wy­brane zdję­cie i zo­bacz pa­ra­me­try jachtu.


więcej

Jachty 5-kabinowe

Klik­nij w wy­brane zdję­cie i zo­bacz pa­ra­me­try jachtu.


więcej


Login