CIEKAWOSTKI


Sło­wacki Raj

Sło­wacki Raj (Slo­ven­sky Raj) le­żący na po­łu­dniowy za­chód od Spi­skiej No­wej Wsi, jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych par­ków na­ro­do­wych Eu­ropy. Przed ty­sią­cami lat ten wa­pienny pła­sko­wyż zo­stał przez wodę po­cięty na wą­wozy i do­liny, w któ­rych ka­nio­nami i wo­do­spa­dami płyną liczne potoki.

Zo­bacz ga­le­rię zdjęćLogin