Czarnogóra — Chorwacja — Albania

CZARNOGÓRACHORWACJAALBANIA
wer­sja A
Bel­grad – Bu­dva – Ko­tor – Dur­res – Ti­rana — Me­du­gorje — Mo­star
Wy­cieczka objazdowo-pobytowa

Ter­min: 10.07. do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę

Cena za­wiera:
– 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad,
– prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie,
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW,
– opieka pi­lota udzie­la­ją­cego wy­ja­śnień za wy­jąt­kiem wnętrz,
Wy­datki uczest­nika:
– opłaty miej­sco­wego prze­wod­nika + wstępy, ra­zem około 40€

12-dniowa im­preza ob­jaz­dowo – po­by­towa. Pro­gram umoż­li­wia wy­po­czy­nek na prze­pięk­nej czy­stej ri­wie­rze czar­no­gór­skiej, jak i zwie­dze­nie wielu atrak­cyj­nych miejsc ta­kich jak: Park Na­ro­dowy Dur­mi­tor ze słyn­nym ka­nio­nem rzeki Tary, ad­ria­tyc­kiego „fiordu” Za­toka Ko­tor­ska ze sta­rym mia­stem Ko­tor /lista UNESCO/, Bu­dwy zwa­nej „Ma­łym Du­brow­ni­kiem”, oto­czo­nej XVw mu­rami, Du­brow­nika – mia­sta mu­zeum /lista UNESCO/, wy­cieczka do Al­ba­nii — Shko­dra, Ti­rana, Dur­res, umoż­liwi po­zna­nie kli­matu tego od­naj­du­ją­cego się krańca Europy.

Pro­gram wycieczki

1 dzień. Wy­jazd z Rze­szowa o godz. 5.00, prze­jazd przez Sło­wa­cję, Wę­gry w oko­lice Bel­gradu, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad noc­leg.
2 dzień. Śnia­da­nie, „ob­jaz­dowe” zwie­dza­nie Bel­gradu, wy­jazd w dal­szą po­dróż, przy­jazd do Bu­dwy, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, plaża, noc­leg.
3 dzień. Śnia­da­nie, plaża, od­po­czy­nek, obiad, po­po­łu­dniowe zwie­dza­nie mia­sta, noc­leg.
4 dzień. Śnia­da­nie, wy­cieczka nad Za­tokę Ko­tor­ską – strome zbo­cza wcho­dzą do kry­sta­licz­nej wody, zwie­dza­nie Ko­toru – wą­skie uro­kliwe uliczki oto­czone mu­rami po­tę­gują wra­że­nie o nie­prze­cięt­no­ści i wy­jąt­ko­wo­ści tego miej­sca świata. Ew. rejs stat­kiem spa­ce­ro­wym po za­toce z za­wi­ja­niem do wy­spy Go­spa od Skrpjela – Matki Bo­skiej Skal­nej i Ko­toru. Po­wrót do ho­telu obiad noc­leg.
5 dzień. Śnia­da­nie, plaża, od­po­czy­nek, obiad, dys­ko­teka, noc­leg,
6 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Szko­dry. Zwie­dza­nie mia­sta– twier­dza Ro­zafa, ka­te­dra i ko­ściół fran­cisz­ka­nów, me­czet, wło­ska uliczka. Prze­jazd do mia­sta Kruja z ba­za­rem i zam­kiem Skan­den­bega. Prze­jazd do Dur­res – za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad noc­leg.
7 dzień. Śnia­da­nie. Wy­jazd do Ti­rany, zwie­dza­nie plac Skan­der­bega, me­czet, wieża ze­ga­rowa, dziel­nica rzą­dowa, uni­wer­sy­tet, po­mnik Cho­pina. Po­wrót do ho­telu, obiad noc­leg.
8 dzień. Śnia­da­nie, plaża, od­po­czy­nek, obiad, noc­leg.
9 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Ulcinja zwie­dza­nie mia­sta, Du­brow­nik – zwie­dza­nie mia­sta /lista UNESCO/ perła Ad­ria­tyku, Brama Pile, ze­spół klasz­torny fran­cisz­ka­nów, ka­te­dra, go­tycka stud­nia miej­ska, mury obronne, spa­cer słynną ulicą Stra­dun, prze­jazd do Neum, za­kwa­te­ro­wa­nie, plaża, obiad noc­leg.
10 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Me­du­gorje, zwie­dza­nie sank­tu­arium, prze­jazd do Mo­staru zwie­dza­nie mia­sta – Stary Most, stare mia­sto z me­cze­tem i mu­zuł­mań­skimi stra­ga­nami. Prze­jazd na noc­leg, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, noc­leg.
11 dzień. Śnia­da­nie. Wy­jazd w drogę po­wrotną. Po dro­dze krót­kie zwie­dza­nie Bu­da­pesztu. Obiad.
12 dzień. Po­wrót do Rze­szowa w go­dzi­nach wieczornych.

CZARNOGÓRACHORWACJAALBANIA
wer­sja B
Bel­grad – Bu­dva – Ko­tor – Dur­res – Tirana-Medugorje — Mo­star
Wy­cieczka objazdowo-pobytowa

Ter­min: 10.07. do 19.07.15. Cena: 1 350 zł/osobę

Cena za­wiera:
– 7 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 7 x śnia­da­nie, 8 x obiad,
– prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie,
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW,
– opieka pi­lota udzie­la­ją­cego wy­ja­śnień za wy­jąt­kiem wnętrz,
– au­to­kar sy­pialny /po potwierdzeniu/
Wy­datki uczest­nika:
– opłaty miej­sco­wego prze­wod­nika + wstępy, ra­zem około 40€

8-dniowa im­preza ob­jaz­dowo – po­by­towa. Pro­gram umoż­li­wia wy­po­czy­nek na prze­pięk­nej czy­stej ri­wie­rze czar­no­gór­skiej, jak i zwie­dze­nie wielu atrak­cyj­nych miejsc ta­kich jak: Park Naro-dowy Dur­mi­tor ze słyn­nym ka­nio­nem rzeki Tary, ad­ria­tyc­kiego „fiordu” Za­toka Ko­torsk ze sta­rym mia­stem Ko­tor /lista UNESCO/, Bu­dwy zwa­nej „Ma­łym Du­brow­ni­kiem”, oto­czo­nej mu­rami z XV wieku. Du­brow­nika – mia­sta mu­zeum /lista UNESCO/, wy­cieczka do Al­ba­nii — Shko­dra, Ti­rana, Dur­res, umoż­liwi po­zna­nie kli­matu tego od­naj­du­ją­cego się krańca Europy.

Pro­gram wycieczki

1 dzień. Wy­jazd z Rze­szowa o godz 1800, prze­jazd przez Sło­wa­cję, Wę­gry, Ser­bię.
2 dzień. Prze­jazd, przez wą­wozy rzek Tary, Pievy, Mo­ra­czi. Przy­jazd do Bu­dvy, za­kwa­te­ro­wa­nie od­po­czy­nek, obiad, noc­leg.
3 dzień. Śnia­da­nie, plaża, od­po­czy­nek, obiad, dys­ko­teka, noc­leg.
4 dzień. Śnia­da­nie, wy­cieczka nad Za­tokę Ko­tor­ską – strome zbo­cza wcho­dzą do kry­sta­licz­nej wody, zwie­dza­nie Ko­toru – wą­skie uro­kliwe uliczki oto­czone mu­rami po­tę­gują wra­że­nie o nie­prze­cięt­no­ści i wy­jąt­ko­wo­ści tego miej­sca świata. Ew. rejs stat­kiem spa­ce­ro­wym po za­toce z za­wi­ja­niem do wy­spy Go­spa od Skrpjela – Matki Bo­skiej Skal­nej i Ko­toru. Po­wrót do ho­telu obiad noc­leg.
5 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Szko­dry. Zwie­dza­nie mia­sta– twier­dza Ro­zafa, ka­te­dra i ko­ściół fran­cisz­ka­nów, me­czet, wło­ska uliczka. Prze­jazd do mia­sta Kruja z ba­za­rem i zam­kiem Skan­den­bega. Prze­jazd do Dur­res – za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad noc­leg.
6 dzień. Śnia­da­nie. Wy­jazd do Ti­rany, zwie­dza­nie plac Skan­der­bega, me­czet, wieża ze­ga­rowa, dziel­nica rzą­dowa, uni­wer­sy­tet, po­mnik Cho­pina. Po­wrót do ho­telu, obiad noc­leg.
7 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Ulcinja zwie­dza­nie mia­sta, Du­brow­nik – zwie­dza­nie mia­sta /lista UNESCO/ perła Ad­ria­tyku, Brama Pile, ze­spół klasz­torny fran­cisz­ka­nów, ka­te­dra, go­tycka stud­nia miej­ska, mury obronne, spa­cer słynną ulicą Stra­dun, prze­jazd do Neum, za­kwa­te­ro­wa­nie, plaża, obiad noc­leg.
8 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Me­du­gorje, zwie­dza­nie sank­tu­arium, prze­jazd do Mo­staru zwie­dza­nie mia­sta – Stary Most, stare mia­sto z me­cze­tem i mu­zuł­mań­skimi stra­ga­nami. Prze­jazd na noc­leg, za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, noc­leg.
9 dzień. Śnia­da­nie. Wy­jazd w drogę po­wrotną. Po dro­dze krót­kie zwie­dza­nie Bu­da­pesztu. Obiad.
10 dzień. Po­wrót do Rze­szowa w go­dzi­nach wieczornych.Login