FRANCJA MEGEVE

 NARTY FRANCJA — Megeve 

Ter­min: 17.01.2020 do 26.01.20120
Cena: 2150 zł
400 km uroz­ma­ico­nych tras. Za do­płatą kar­net z roz­sze­rze­niem na Cha­mo­nix i Mont Blanc

REGION NARCIARSKI
Me­geve + Cha­mo­nix — za­kwa­te­ro­wa­nie w Me­geve.
Je­den z bar­dziej atrak­cyj­nych re­gio­nów nar­ciar­skich świata. Około 80 wy­cią­gów 400 km tras zjaz­do­wych z czego około 60% sztucz­nie do­śnie­ża­nych. Uroz­ma­icone trasy z za­pie­ra­ją­cym dech wi­do­kiem na Mont Blanc. Dla chęt­nych za do­płatą kar­net Mont Blanc non li­mi­ted z moż­li­wo­ścią jazdy w Cha­mo­nix, ra­zem po­nad 550km tras + wy­jazd na Aigu­ille do Midi – pół­nocną iglice Mont Blanc.

ZAKWATEROWANIE
Ele­gancka miej­sco­wość Me­geve o in­nym cha­rak­te­rze niż ty­powe fran­cu­skie sta­cje jak Trzy Do­liny, Ti­gnes. L’Alpe d’Huez. Apar­ta­menty 4-osobowe 2-pokojowe, 5-osobowe 2-pokojowe, z anek­sem ku­chen­nym wy­po­sa­żo­nym w sprzęt do go­to­wa­nia ze sztuć­cami włącznie.

TRANSPORT
Au­to­kar Lux WC/VIP – zwięk­szone od­le­gło­ści po­mię­dzy fotelami/, bark, vi­deo, kawa — her­bata — go­rący ku­bek gra­tis.
Wy­jazd:
Rze­szów — godz. 14.oo
Kra­ków — godz. 16.oo
Ka­to­wice — ok godz. 17.3o
Łódź, War­szawa za do­płatą 100 zł/os przy 14 osobach.

CENA OBEJMUJE:
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu,
– trans­port,
– 6 dniowy kar­net Me­geve za do­płatą 80€ Mont Blanc non li­mi­ted,
– ubez­pie­cze­nie KL /DO 80 tys. zł/ + NNW/DO 20 tys. zł/ Za do­płatą 35 zł/os OC do 200 tys. zł
– opiekę pi­lota,
– opłata Tu­ry­stycz­nego Fun­du­szu Gwarancyjnego/obowiązuje od 2017 r. – 10 zł/,

CENA NIE OBEJMUJE:
– kau­cji zwrot­nej 200–400 EUR/apart,
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 700 zł,
– do­płaty do nar­ciar­skiego ubez­pie­cze­nia OC około 35 zł,
– sprzą­ta­nia koń­co­wego /we wła­snym za­kre­sie lub opłata 60€/ap — kuch­nia musi być po­sprza­tana, garnki umyte,
– wy­ży­wie­nia,
– taxy klimatycznej,

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do konkurencji.

 Login