Francja — Serre Chevalier

NARTY FRANCJA — Nowy kie­ru­nek SERRE CHEVALIER — naj­ta­niej w Polsce!

Ter­miny:
16.01. do 25.01.2015 cena 1 570 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic
30.01. do 8.02.2015 cena 1 720 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic
20.03. do 29.03.2015 cena 1 570 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic
Au­to­kar sy­pialny po po­twier­dze­niu
Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu wyjazdu/ za do­płatą do kar­netu — po ak­ce­sie 51% uczestników.

REGION NARCIARSKI
Serre Che­va­lier — re­gion nar­ciar­ski w któ­rego skład wcho­dzą 4 sta­cje: Brian­con, Chan­te­merle, Vil­le­neuve, Le Mo­ne­tier Les Ba­ins.
Ty­powo fran­cu­ski ośro­dek narciarski-wszystko pod­po­rząd­ko­wane nar­cia­rzom. Dużo wspa­nia­łych tras, do­jazdy do ho­teli na nar­tach, liczne im­prezy. Dys­ko­teki, nocne kluby, ba­seny, cen­trum fit­ness, so­la­ria.
Re­gion po­ło­żony na wy­so­ko­ści 1200–2800 m n.p.m. Je­den z naj­więk­szych i naj­bar­dziej na­sło­necz­nio­nych re­gio­nów nar­ciar­skich le­żący po­mię­dzy Al­pami Po­łu­dnio­wymi i Pół­noc­nymi. Cha­rak­te­ry­zuje się su­chym kli­ma­tem co za­pew­nia do­brą po­godę ale też du­żymi opa­dami śniegu. Re­gion ofe­ruje około 65 ko­le­jek i wy­cią­gów. Na nar­cia­rzy czeka po­nad 250 km tras, więk­szość tras to czarne i czer­wone. Jest to re­gion pew­nego śniegu i do­brej po­gody. Część tras sztucz­nie do­śnie­żana. Duża ilość tras ich róż­no­rod­ność spra­wia, że każdy znaj­dzie to co daje mu satysfakcję.

ZAKWATEROWANIE

W miej­sco­wo­ści Chan­te­merle w po­bliżu wy­cią­gów. Stu­dia 4-osobowe i apar­ta­menty 6-osobowe dwu­po­ko­jowe, wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny /garnki, sztućce/.

TRANSPORT

Au­to­kar Lux au­to­kar /sypialny po potwierdzeniu/, WC, bark, vi­deo, na­poje cie­płe gra­tis,
Wy­jazd:
Rze­szów 14.00
Kra­ków 17.00
Ka­to­wice 19.00
War­szawa, Lu­blin, Łódź za dopłatą-gratis po­wy­żej 35 osób.

CENA OBEJMUJE

 • za­kwa­te­ro­wa­nie — 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu,
 • trans­port au­to­kar lux  / sypialny/jazda w nocy w po­zy­cji le­żą­cej po po­twier­dze­niu /, cie­płe na­poje /kawa, her­bata, go­rący ku­bek — gratis
 • 6-dniowy kar­net na cały region-Serre Che­va­lier Grande Ga­laxy z moż­li­wo­ścią jazdy w je­den dzień w Alpe d’Huez, Les deux Al­pes, Sestiere
 • ubez­pie­cze­nie KL + NNW,/80 tys. zł KL, 20 tys. zł /za do­płatą 25 zł OC kwota 200 tys. zł/
 • opiekę pi­lota
 • po­da­tek VAT

CENA NIE OBEJMUJE

 • ewen­tu­al­nej do­płaty do kar­netu 7-dniowego 29 euro /jazda w 7dzień do godz 15.00 po ak­ce­sie 51% uczestników/
 • po­ścieli i ręcz­ni­ków / 12 euro lub własne/
 • kau­cji zwrot­nej 400 euro/apartament
 • do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 400 zł
 • taksy kli­ma­tycz­nej 10 euro
 • sprzą­ta­nia koń­co­wego 40–60 euro/apartament w za­leż­no­ści od wiel­ko­ści, kuch­nia musi być po­sprzą­tana / lub samodzielnie
 • do­płata za do­jazd:  Rzeszów/ Kra­ków 50 zł, War­szawa,  Łódź 100 zł


Login