FRANCJA SERRE CHEVALIERE

FRANCJASERRE CHEVALIERE

Ter­min: 8.02 do 17.02.2019 r.
– nar­ciar­skie sa­fari cena 2 150 zł/os. Zniżki dla ju­nio­rów – 200 zł i se­nio­rów 100 zł
Kar­net Grand Ga­laxy Serre Che­va­liere 3 dni, Les Duex Al­pes 1 dzień, Alpe du Hues 1 dzień, Se­striere 1 dzień. Kar­net Grand Ga­laxy około 900 km tras — tylko re­gion Che­va­liere 2050 zł 250 km atrak­cyj­nych tras,

REGION NARCIARSKI Serre Che­va­liere — za­kwa­te­ro­wa­nie w Brian­con.
Je­den z bar­dziej atrak­cyj­nych re­gio­nów nar­ciar­skich świata. Około 64 wy­cią­gów 250 km tras zjaz­do­wych z czego około 80 % sztucz­nie do­śnie­ża­nych. Składa się z 4 sta­cji po­łą­czo­nych ze sobą. Kar­net Grand Ga­laxy umoż­li­wia jazdę w zna­nych ośrod­kach: Sestriere-Via Lat­tea ok. 400 km tras, Les Duex Al­pes ok. 200 km tras i Al­pes du Hues 250 km tras. Bar­dzo atrak­cyjne zróż­ni­co­wane trasy w tym lo­do­wiec da­dzą sa­tys­fak­cję każ­demu narciarzowi.

ZAKWATEROWANIE:
Miej­sco­wość Brian­con, ele­gancka re­zy­den­cja Aigle Bleu***, 50 m od ko­lejki gon­do­lo­wej do­wo­żą­cej do sto­ków re­gionu Che­va­liere. Apar­ta­menty 4 oso­bowe 2-pok, 5-osobowe 2-pok, z anek­sem ku­chen­nym wy­po­sa­żo­nym w sprzęt do go­to­wa­nia ze sztuć­cami włącznie.

TRANSPORT
Au­to­kar lux /wc, ba­rek, video/ cie­płe gra­tis, zimne za odpłatnością.

CENA OBEJMUJE:
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu,
– trans­port, + trans­fery do sta­cji w ra­mach kar­netu Grand Ga­laxy /wersja safari/
– 6-dniowy kar­net Grant Ga­laxy – wer­sja sa­fari, lub Serre Che­va­liere,
– ubez­pie­cze­nie KL /DO 80 tys. zł/ + NNW/DO 20 tys. zł/ Za do­płatą 25 zł/os OC do 200 tys. zł
– opiekę pi­lota,
– po­ściel /bez ręczników/
– opłata Tu­ry­stycz­nego Fun­du­szu Gwarancyjnego/obowiązuje od 2017 r. – 10 zł/,

CENA NIE OBEJMUJE:
– kau­cji zwrot­nej 200 — 400 EUR/apart,
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 700 zł,
– do­płaty do nar­ciar­skiego ubez­pie­cze­nia OC około 25 zł,
– ręcz­ni­ków,
– sprzą­ta­nia koń­co­wego /we wła­snym za­kre­sie lub opłata 60€/ap — kuch­nia musi być po­sprza­tana, garnki umyte,
– wy­ży­wie­nia,
– taxy klimatycznej,

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do konkurencji.

 Login