FRANCJA. Val d’Isere –Tignes

NARTY FRANCJA. Val d’Isere –Ti­gnes.
Cena 2 150 zł. Naj­ta­niej w Polsce!

Ter­miny 09.03. do 18.03.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r.
Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł.

6-DNIOWY KARNET VAL D’ISERE/TIGNES ESPACE KILLY w ce­nie!
Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu wyjazdu/ za do­płatą do kar­netu około 25€, przy 51% chętnych.

REGION NARCIARSKI – Val d’Isere _ Ti­gnes /zakwaterowanie w Tignes/.
Zi­mowa eks­tra­klasa, wg. spe­cja­li­stycz­nych pism nar­ciar­skich nr 2 na świe­cie i nasi Klienci zga­dzają się z tym. Ktoś po­wie­dział: „do Au­strii jeż­dżą ro­dziny z dziećmi i eme­ryci, do Szwaj­ca­rii Ci, dla któ­rych li­czą się na­zwy ku­ror­tów i eks­klu­zywne re­stau­ra­cje, do Włoch prze­waż­nie z cie­ka­wo­ści no­wych ośrod­ków i dla Do­lo­mi­tów. Do Fran­cji jeż­dżą praw­dziwi nar­cia­rze dla któ­rych li­czą się tylko narty”! To Trzy Do­liny w pi­gułce do któ­rej wy­brano naj­lep­sze trasy, naj­lep­sze ko­lejki i wy­ciągi.
Re­gion o na­zwie Espace Killy – po­łą­czone stoki Val d’Isere i Ti­gnes, ofe­ruje po­nad 100 wy­cią­gów, w tym dwie ko­lejki pod­ziemne w żar­go­nie nar­ciar­skim „krety” z któ­rych je­den robi szcze­gólne wra­że­nie – 350 osób w ciągu 7 mi­nut wy­wozi z wy­so­ko­ści 2300 na 3200 m n.p.m.
Na nar­cia­rzy czeka po­nad 300 km tras w tym naj­bar­dziej atrak­cyjna i naj­dłuż­sza przez lo­do­wiec Grande Motte 3400 m n.p.m. Trasy FIS-owskie na któ­rych od­by­wają się za­wody pu­charu świata. Jest to re­jon pew­nego śniegu /lodowce i wy­so­kie położenie/ i do­brej po­gody ale na wszelki wy­pa­dek około 40% tras jest sztucz­nie do­śnie­ża­nych.
Duża ilość tras i ich róż­no­rod­ność spra­wia, że chęt­nie się tu­taj wraca.

ZAKWATEROWANIE
Miej­sco­wość Ti­gnes, apar­ta­menty w re­zy­den­cjach 2-gwiazdkowych, po­ło­żo­nych w po­bliżu wy­cią­gów.
Apar­ta­menty 4-osobowe typu stu­dio i 5/6-osobowe dwu­po­ko­jowe, wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny łącz­nie ze sztućcami.

TRANSPORT
Au­to­kar Lux /VIP – zwięk­szone od­le­gło­ści po­mie­dzy fotelami/, WC, bark, vi­deo, na­poje cie­płe gra­tis.
Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia przy 14 chęt­nych z Ło­dzi i War­szawy za do­płatą 100 zł.

CENA OBEJMUJE
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu
– 6 dniowy kar­net Espice Kil­liy, przy 51% chęt­nych, moż­li­wość jazdy w dniu wyjazdu/sobota za do­płatą ok 25€
– trans­port au­to­kar lux
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW,/80 000zł KL, 20 000zł NNW /za do­płatą 25 zł OC kwota do 200 tys. zł/
– opiekę pi­lota
– po­da­tek VAT

CENA NIE OBEJMUJE
– po­ścieli i ręcz­ni­ków / 7 + 5,0 EUR lub własne/
– kau­cji zwrot­nej 300/400 EUR studio/apartament
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 550 zł, pościeli/ręczników /zabrać wła­sną lub do­płata 17€/
– taksy kli­ma­tycz­nej 7.0 EUR
– sprzą­ta­nia koń­co­wego około 40 EUR/ap. lub sprzą­ta­nie sa­mo­dzielne, kuch­nia musi być posprzątana/

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do kon­ku­ren­cji -
u nich na pewno tylko lo­kalny kar­net Tignes.Login