FRANCJA TRZY DOLINY

FRANCJATRZY DOLINY
Cena 2 200 zł naj­ta­niej w Pol­sce !
Les Me­nu­ires – Val Tho­rens – Me­ri­bel – Co­ur­che­vel, www.les3vallees.com

Ter­min: 22.03. do 31.03.2019
Cena: 2 200 zł i 30.03. do 06.04.2019

Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł.
Za­kwa­te­ro­wa­nie w LES MENUIRES 1850mnpm– środ­kowa dolina-dogodne po­łą­cze­nia z Val Tho­rens, Me­ri­bel, Co­ur­che­vel.
6-dniowy kar­net Trzy Do­liny — cały region.

REGION NARCIARSKILES TROIS VALLEES
Zi­mowa eks­tra­klasa, wg. spe­cja­li­stycz­nych pism nar­ciar­skich nr 1 na świe­cie i kto tam był zga­dza się z tym. Ktoś po­wie­dział „do Au­strii jeż­dżą ro­dziny z dziećmi i eme­ryci i biz­nes­meni swo­imi „bry­kami”. Do Szwaj­ca­rii Ci dla któ­rych li­czą się na­zwy ku­ror­tów i eks­klu­zywne re­stau­ra­cje, do Włoch prze­waż­nie z cie­ka­wo­ści no­wych ośrod­ków i dla Do­lo­mi­tów. Do Fran­cji jeż­dżą praw­dziwi nar­cia­rze dla któ­rych li­czą się tylko narty” ! Po dwóch dniach jazdy na miej­scu de­ner­wuje ich tylko to, że w ciągu 7 dni nie będą w sta­nie ob­je­chać wszyst­kich tras. Re­gion ofe­ruje 220 wy­cią­gów – głów­nie gon­do­lo­wych, 640 km tras z któ­rych więk­szość jest sztucz­nie do­śnie­żana. Co naj­mniej trzy trasy dla więk­szo­ści to trasy „ży­cia” – Cime di Ca­ron, Po­inte De La Masse, Mont Val­lon, Sau­lire! Les Me­nu­ires jest po­ło­żone w środku re­gionu bez­po­śred­nio na stoku, skąd ła­twy do­stęp do po­zo­sta­łych do­lin. Pod­sta­wo­wym środ­kiem lo­ko­mo­cji w sta­cji są narty i do każ-dego ho­telu z „ob­wod­nicy nar­ciar­skiej” można do­je­chać na nar­tach. Duża ilość tras ich róż­no­rod­ność spra­wia, że kto był tu­taj raz bę­dzie wra­cał ciągle.

ZAKWATEROWANIE:
Miej­sco­wość Les Me­nu­ires, apar­ta­menty w re­zy­den­cjach 2** po­ło­żo­nych bez­po­śred­nio przy wy­cią­gach i „ob­wod­nicy nar­ciar­skiej” Ski So­leil, Bo­edette. Apartamenty/studia 4 i 5-osobowe, jedno i dwu­po­ko­jowe, wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny łącz­nie ze sztućcami.

TRANSPORT:
Au­to­kar Lux WC, ba­rek, vi­deo, kawa — her­bata — go­rący ku­bek gra­tis
Wy­jazd:
Rze­szów godz 14.oo
Kra­ków ok. 16.oo
Ka­to­wice ok 17.3o
Wro­cław ok 21.oo
Łódź, War­szawa za do­płatą 100 zł/os przy 14 osobach.

CENA OBEJMUJE:
– 7 noc­le­gów w apar­ta­men­tach, zu­ży­cie prądu gazu
– 6 dniowy kar­net Trzy Do­liny, przy 51% chęt­nych, moż­li­wość jazdy w dniu wyjazdu/sobota za do­płatą ok 25 €
– trans­port au­to­kar lux /VIP – zwięk­szone od­le­gło­ści po­mie­dzy fotelami/, na­poje cie­płe gra­tis,
– ubez­pie­cze­nie ski, KL – do 80 tys. zł, NNW do 20 tys. zł, za do­płatą 25 zł OC kwota do 200 tys. zł,
– po­da­tek VAT,

CENA NIE OBEJMUJE:
– kau­cji zwrot­nej 200 EUR/apartament
– sprzą­ta­nie koń­cowe we wła­snym za­kre­sie lub 40€/ap. / kuch­nia musi być posprzątana/
– do­płaty za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 450 zł, pościeli/ręczników /zabrać wła­sną lub do­płata 17€/
– taksy kli­ma­tycz­nej 7€/os /osoby do­ro­słe od 13 lat,
TV w apar­ta­men­tach
Do­płata za do­jazd z War­szawy i Ło­dzi 100 zł, bę­dzie za­pew­niony przy min. 14 osobach.

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do kon­ku­ren­cji — u nich na pewno tylko lo­kalny kar­net Les Me­nu­ires – u nas 3 Do­liny, ubez­pie­cze­nie nar­ciar­ski PZU Wojażer.Login