Francja — Trzy Doliny

NARTY FRANCJATRZY DOLINY — naj­ta­niej w Pol­sce
www.les3vallees.com

WERSJA A
6-dniowy kar­net Les Menuires

Ter­miny
20.03. do 29.03.2015 r., cena 1 670 zł/os
Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Ka­to­wic. Wy­jazd po­twier­dzony,
27.03. do 5.04.2015 r., cena 1 750 zł/os
Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Katowic

WERSJA B
6-dniowy kar­net Trzy Do­liny /cały re­gion /

Moż­li­wość jazdy 1 dzień w Val d’Isere/Tignes lub La Plagne

Ter­miny
20.03. do 29.03.2015 r. cena 1 950 zł/os
Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Ka­to­wic. Wy­jazd po­twier­dzony
27.03. do 5.04.2015 r. cena 2 050 zł/os
Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Katowic

REGION NARCIARSKILES TROIS VALLEES
za­kwa­te­ro­wa­nie w LES MENUIRES 1850 m n.p.m.

Po­ło­żone we Fran­cji, kil­ka­dzie­siąt ki­lo­me­trów na po­łu­dnie od Al­ber­tville Les Trois Val­lees, Trzy Do­liny to naj­więk­szy ze­spół te­re­nów nar­ciar­skich na świe­cie. Praw­dziwa zi­mowa eks­tra­klasa. We­dług. spe­cja­li­stycz­nych pism nar­ciar­skich nu­mer 1 na świe­cie.
Roz­cią­gają się na po­wierzchni po­nad 400 km kw. i obej­mują: do­linę Co­ur­che­vel (miej­sco­wo­ści Co­ur­che­vel i La Ta­nia), do­linę Me­ri­bel (Me­ri­bel, Me­ri­bel Mot­ta­ret) oraz do­linę Bel­le­ville (Sa­int Mar­tin de Bel­le­ville, Les Me­nu­ires i Val Tho­rens). W ca­łym re­gio­nie jest po­nad 300 tras zjaz­do­wych o łącz­nej dłu­go­ści prze­kra­cza­ją­cej 600 km, ob­słu­gi­wa­nych przez po­nad 200 wy­cią­gów.
Trzy do­liny od­dzie­lone są od sie­bie rów­no­le­głymi łań­cu­chami gór­skimi, a wy­jąt­kowe po­ło­że­nie za­pew­nia do­sko­nałe wa­runki śnie­gowe od li­sto­pada do maja. Pa­nują tu zna­ko­mite wa­runki do upra­wia­nia każ­dego ro­dzaju nar­ciar­stwa. Oprócz  tego są rów­nież spe­cjal­nie przy­go­to­wane stoki do jazdy po mul­dach, czy też do jazdy eks­tre­mal­nej. Po­my­ślano także o mi­ło­śni­kach snow­bo­ardu, dla któ­rych przy­go­to­wano liczne snow­parki. Zróż­ni­co­wa­nie tras nar­ciar­skich jest tak ogromne, że za­do­woli na­wet naj­bar­dziej wy­bred­nych nar­cia­rzy. Jak się­gnąć wzro­kiem, prze­pla­tają się tu­taj fan­ta­styczne stoki wy­po­sa­żone w sieć wy­cią­gów i ko­le­jek. Do­sko­nałe ozna­ko­wa­nie tras spra­wia, że każdy może do­brać stok od­po­wiedni do swo­ich umie­jęt­no­ści, a ich ilość przy­pra­wia o za­wrót głowy.
Co naj­mniej trzy trasy dla więk­szo­ści nar­cia­rzy to tzw. trasy ży­cia: Cime Ca­ron, Po­inte De La Masse, Mont Vil­lon, Sau­lire! Les Me­nu­ires jest po­ło­żone w środku re­gionu bez­po­śred­nio na stoku, ła­twy do­stęp do po­zo­sta­łych do­lin. Pod­sta­wo­wym środ­kiem lo­ko­mo­cji w sta­cji są narty i do  każ­dego  ho­telu z “ob­wod­nicy nar­ciar­skiej” można wje­chać na nartach.

ZAKWATEROWANIE
Miej­sco­wość Les Me­nu­ires, apar­ta­menty w re­zy­den­cji Bo­edette 2-gwiazdkowej, po­ło­żo­nej bez­po­śred­nio przy wy­cią­gach i “ob­wod­nicy nar­ciar­skiej”. Apar­ta­menty 4-osobowe typu stu­dio i dwu­po­ko­jowe 4-osobowe, wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny łącz­nie ze sztućcami.

TRANSPORT
Au­to­kar Lux WC / sypialny-nowy przewoćnik/, bark, vi­deo, kawa, her­bata , go­rący ku­bek — gratis,

Wy­jazd:
Rze­szów godz 14.00
Kra­ków 17.00
Ka­to­wice 19.00
Łódź, War­szawa za do­płatą 100 zł/os
Rze­szów za do­płatą 50 zł
Kra­ków 30 zł

CENA OBEJMUJE

 • 7 noc­le­gów w apar­ta­men­tach, zu­ży­cie prądu gazu
 • 6-dniowy kar­net Les Me­nu­ires wer­sja A, 6 dniowy kar­net Trzy Do­liny wer­sja B
 • trans­port au­to­kar lux / sy­pialny Mer­ce­des 350-plecaczek, bez przy­czepki szyb­sza jazda/, na­poje cie­płe gratis,
 • ubez­pie­cze­nie ski, KL — do 80 tys. zł, NNW do 20 tys. zł,  za do­płatą 25 zł OC kwota do 200 tys. zł,
 • po­da­tek VAT

CENA NIE OBEJMUJE

 • kau­cji zwrot­nej 300 euro/apartament
 • sprzą­ta­nie koń­cowe we wła­snym za­kre­sie lub 40 euro/apartament / kuch­nia musi być posprzątana/
 • do­płaty za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 450 zł,
 • taksy kli­ma­tycz­nej 7 euro/os /osoby do­ro­słe od 13 lat,
 • TV w apartamentach
 • Do­płata za do­jazd z War­szawy i Ło­dzi 100 zł, z Rze­szowa 50 zł, Kra­kowa 30 zł.

Uwaga:

 • przy za­pi­sie do 1.12.2014 do­jazd z Rze­szowa i Kra­kowa gratis!
 • po wpła­cie za­liczki 50% cena gwarantowana!


Login