Konferencje i sympozja

In­sty­tu­cjom na­uko­wym, fir­mom, sto­wa­rzy­sze­niom ofe­ru­jemy or­ga­ni­za­cję kon­fe­ren­cji, sym­po­zjów i im­prez integracyjnych.

Znamy miej­sca w Pol­sce i za gra­nicą, które są bar­dzo atrak­cyjne dla prze­pro­wa­dze­nia tego ro­dzaju im­prez. Oprócz od­po­wied­niej bazy noc­le­go­wej i do­brze wy­po­sa­żo­nych sal kon­fe­ren­cyj­nych w oko­licy znaj­dują się cie­kawe miej­sca turystyczne.

Uczest­ni­kom za­pew­niamy moż­li­wość ak­tyw­nego spę­dze­nia wol­nego czasu na wy­ciecz­kach lub też na spor­towo – pod ża­glami, na nar­tach, ro­we­rach czy też na koniach.

Uprzej­mie pro­simy o kon­takt z na­szym biu­rem w celu opra­co­wa­nia
od­po­wied­niej oferty.Login