Wyjazd sylwestrowy KRYNICA ZDRÓJ

Kry­nica Zdrój — Syl­we­ster 2018

Ter­min: 29.12.2018 – 01.01.2019 – cztery dni na nar­tach lub wy­po­czynku.
Cena: 500 zł/os, wer­sja bez trans­portu 450 zł/os

Re­gion nar­ciar­ski
Je­den z naja­trak­cyj­niej­szych re­gio­nów nar­ciar­skich w Pol­sce z grupą wcią­gów Ja­wo­rzyna Kry­nicka — 7 wy­cią­gów i 7 tras — oraz z grupą Sło­twiny Arena — 3 wy­ciągi, 10 tras.
Więk­szość tras sztucz­nie do­śnie­żana. W po­bliżu Ty­licz i Powroźnik.

Zakwaterowanie/wyżywienie
Pen­sjo­nat Try­umfy, po­ło­żony w cen­trum mia­sta, na­prze­ciwko Góry Par­ko­wej i słyn­nego dep­taka.
Po­koje 2-osobowe, oraz stu­dia (pok. 2-osobowy i 2 lub 3-osbowy + ła­zienka). Sto­łówka, świe­tlica, po­miesz­cze­nie na narty. W po­bliżu przy­sta­nek au­to­bu­sowy. Śnia­da­nia + obia­do­ko­la­cje – smaczne “do­mowe”, ob­fite je­dzonko. Klu­bowa za­bawa syl­we­strowa z mu­zyką me­cha­niczną i konsumpcją.

Trans­port
Prze­jazd na tra­sie Rze­szów – Kry­nica – Rze­szów + do­jazdy na stoki.
Moż­li­wość do­jazdu wła­snym środ­kiem transportu.

Cana obej­muje:
– 3 x no­ceg,
– 3 x śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cja,
– trans­port na tra­sie Rze­szów – Kry­nica – Rze­szów + do­jazdy na stoki,
– opieka pi­lota,
– ubez­pie­cze­nie NNW do 20 tys. zł,

Cena nie obej­muje:
– kar­netu nar­ciar­skiego,
– taxy kli­ma­tycz­nej 3.5 zł/os,
– trans­portu i do­jaz­dów na stoki w wer­sji bez transportu,

Pro­gram wy­jazdu:
Dzień I
Wy­jazd z Rze­szowa godz. 6.3o, przy­jazd do Kry­nicy, zło­że­nie ba­gaży, wy­jazd na narty. Po­wrót do pen­sjo­natu, obia­do­ko­la­cja, spo­tka­nie in­te­gra­cyjne, noc­leg.
Dzień II
Śnia­da­nie 7.oo, wy­jazd na narty godz 8.oo. Po­wrót ze stoku ½ godz. po za­mknię­ciu wy­cią­gów. Obia­do­ko­la­cja, spo­tka­nie in­te­gra­cyjne, noc­leg.
Dzień III
Śnia­da­nie 7.oo, wy­jazd na narty godz 8.oo. Po­wrót ze stoku, obia­do­ko­la­cja + klu­bowa za­bawa Syl­we­strowa.
Dzień IV
Śnia­da­nie 8.oo, wy­kwa­te­ro­wa­nie, wy­jazd na narty godz 9.oo. Wy­jazd ze stoku ½ godz. po za­mknę­ciu wy­cią­gów. Po­wrót do Rze­szowa koło 19.3o

Cena klu­bo­wej za­bawy syl­we­stro­wej zo­sta­nie usta­lona przez uczest­ni­ków:
100 zł – “mu­zyka me­cha­niczna” + da­nie obia­dowe + zimna płyta + kawa/herbata/barszczyk, bu­telka wina na 4 osoby,
60 zł – “mu­zyka me­cha­niczna” , zimna płyta + kawa/herbata/barszczyk, bu­telka wina na 4 osoby,
20 zł — “mu­zyka me­cha­niczna” + kawa/herbata/barszczyk, bu­telka wina na 4 osoby

ZAPISY DO 30.11.2018Login