O NAS


Ser­decz­nie wi­tamy na stro­nie rze­szow­skiego biura po­dróży RESTOR.

Zo­ba­czy­li­śmy już “ka­wał” świata i dzięki temu mo­żemy za­pro­po­no­wać Na­szym Klien­tom wy­jazdy w miej­sca atrak­cyjne tu­ry­stycz­nie i ofe­ru­jące przy­zwo­ity stan­dard. Jako nie­duża firma mamy małe koszty dzia­łal­no­ści i dzięki temu przy­go­to­wu­jemy dla Pań­stwa im­prezy w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach.

Na­szym atu­tem jest „bez­a­wa­ryj­ność”. Wy­bie­ra­jąc się z nami w po­dróż, mo­że­cie Pań­stwo być pewni swo­jego bez­pie­czeń­stwa, wy­so­kiego stan­dardu ob­sługi i tego, że zro­bimy wszystko co w na­szej mocy, by wspo­mnie­nia z wy­jaz­dów były wy­łącz­nie miłe.

Każde z miejsc, w które Wam ofe­ru­jemy obej­rze­li­śmy wcze­śniej oso­bi­ście, a na­sze liczne pa­sje po­zwa­lają nam za­ofe­ro­wać Pań­stwu coś na każdą porę roku.
Za­pra­szamy za­tem do za­po­zna­nia się z na­szą ofertą i skon­tak­to­wa­nia się z nami. Chęt­nie oso­bi­ście po­słu­żymy radą i po­mocą w wy­bo­rze wakacji.

Sta­ni­sław Tor i współpracownicy

Nie ma po­dróży bez przy­gód, ale z nami żadna z nich nie skoń­czy się nieprzyjemnie.

 

Wpis do Cen­tral­nego Re­je­stru Or­ga­ni­za­to­rów i Po­śred­ni­ków Tu­ry­stycz­nych
nr ewi­den­cyjny 4030, nr re­je­strowy 4030–18,

Za­świad­cze­nie o wpi­sie do Re­je­stru i Or­ga­ni­za­to­rów i Po­śred­ni­ków Tu­ry­stycz­nych
– Wo­je­woda Pod­kar­packi nr 084/04, 2004 rok,

Gwa­ran­cja Ubez­pie­cze­niowa Od­po­wie­dzial­no­ści Cy­wil­nej Or­ga­ni­za­tora i Po­śred­nika Tu­ry­styki AXA
00–867 War­szawa, ul. Chłodna 51

Suma gwa­ran­cji 123 639.60 PLN /28 000.00 EUR,

Nr konta Ban­ko­wego: Bank Pol­skiej Spół­dziel­czo­ści SA w War­sza­wie OR w Re­szo­wie
83 1930 1392 2001 0002 3546 0001Login