Obozy, zielone szkoły

Or­ga­ni­zu­jemy cie­kawe im­prezy tematyczne.

W le­cie za­bie­rzemy mło­dzież na ża­gle.
Na­sze obozy można trak­to­wać re­kre­acyj­nie — umie­jący że­glo­wać mogą pły­wać pod okiem opie­kuna, lub jako spo­sob­ność by do­stać się do że­glar­skiej braci — z każ­dego no­wi­cju­sza, w trak­cie szko­le­nia za­koń­czo­nego eg­za­mi­nem na stop­nie że­glar­skie, zro­bimy wilka morskiego.

W zi­mie za­pra­szamy na obozy nar­ciar­skie.
Mło­dzi nar­cia­rze mogą szu­so­wać do woli, a ci, któ­rzy do­piero za­czy­nają przy­godę z nar­tami mogą li­czyć na fa­chową opiekę in­struk­tora. Wy­jeż­dżamy na narty na Sło­wa­cję i w Alpy.Login