PETERSBURG HELSINKI TALLIN RYGA

SANKT PETERSBURGHELSINKITALLIN – RYGA

Naj­ta­niej w Pol­sce – nie tra­cisz na ro­syj­ską wizę 350 zł!

Po­pły­niesz ele­ganc­kim pro­mem Prin­cessa Ana­sta­sia!

Zwie­dzisz Sankt Pe­ters­burg,  jedno z naj­pięk­niej­szych miast świata,
sto­licę by­łego ce­sar­stwa i trzy inne stolice! 

TERMIN: 04.09. — 11.09.2018 r.

CENA: 2 270.00 ZŁ/OS

Pro­gram ra­mowy:
8-dniowa im­preza z pro­gra­mem umoż­li­wia­ją­cym zwie­dze­nie naj­cie­kaw­szych za­byt­ków państw Bał­tyc­kich — Tal­lina, Rygi, Sankt Pe­ters­burga, Hel­si­nek.
Sankt Pe­ters­burg, sie­dziba ca­rów, jest uzna­wany za jedno z naj­pięk­niej­szych miast świata, a jego za­bytki sta­no­wią istotny ele­ment świa­to­wego dzie­dzic­twa kul­tury, nie tylko ro­syj­skiej (UNESCO).

1 dzień
Wy­jazd z Rze­szowa godz. 4.00, Prze­jazd do Po­nie­wieży, od­po­czy­nek, obiad, noc­leg.
2 dzień
Śnia­da­nie. Godz. 9.oo wy­jazd do Tal­lina, zwie­dza­nie mia­sta /UNESCO/ — śre­dnio­wieczne mury obronne z basz­tami, za­mek To­om­pea, plac Ra­tu­szowy, ko­ściół św. Mi­ko­łaja, Ko­ściół św. Olafa, so­bór Alek­san­dra New­skiego. Za­kwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.
3 dzień
Śnia­da­nie. Wej­ście na prom prze­lot do Hel­si­nek /około 2 godziny/, krót­kie zwie­dza­nie Hel­si­nek — Ra­tusz, Ka­te­dra, Cer­kiew Uspień­ska, ba­zar, hala tar­gowa, prze­rwa na obiad (we wła­snym za­kre­sie). 17.oo wej­ście na prom, od­prawa pasz­por­towa, za­kwa­te­ro­wa­nie w ka­bi­nach, zwie­dza­nie promu – liczne re­stau­ra­cje, ka­wiar­nie, ba­sen, SPA, sklepy wol­no­cłowe /płatne do­dat­kowo — indywidualnie/. Nocny prze­lot do Pe­ters­burga.
4 dzień
Śnia­da­nie na pro­mie od 7.oo. Godz.9.oo od­prawa pasz­por­towa. Prze­jazd au­to­ka­rem wy­bra­nymi uli­cami do Car­skiego Sioła. Zwie­dza­nie: Wielki Pa­łac Ka­ta­rzyny ze słyn­nymi wnę­trzami (w tym Bursz­ty­nowa Kom­nata), Park  Ka­ta­rzyny — aleje, fon­tanny, Wielki Staw, pi­ra­mida, Chiń­ski Pa­wi­lon, Mar­mu­rowy Most. Pa­łac Alek­san­drow­ski z ze­wnątrz. Prze­jazd do Pe­ter­hofu. Zwie­dza­nie par­ków: Park Górny i Dolny, Wielka Ka­skada z 140 po­zła­ca­nymi  fon­tan­nami, Wielki Pa­łac z licz­nymi sa­lami. Prze­jazd do ho­telu, za­kwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja, noc­leg.
5 dzień
Śnia­da­nie. Zwie­dza­nie mia­sta: Isa­kow­ski So­bór – jedna z pięk­niej­szych świą­tyń, z wej­ściem na ga­le­rię ze­wnętrzną – wi­dok na mia­sto, spa­cer w stronę Pa­łacu Zi­mo­wego po dro­dze – Mied­nyj Wsiad­nik, Ad­mi­ra­li­cja, Fa­sada Pa­łacu  Zi­mo­wego od Placu Pa­ła­co­wego. Er­mi­taż – zwie­dza­nie słyn­nego mu­zeum: pięć bu­dyn­ków, około 1 000 sal.  Dzieła sztuki świa­to­wej z róż­nych okre­sów. Spa­cer ulicą New­ski Pro­spekt. Prze­rwa na obiad (we wła­snym za­kre­sie), czas wolny. Dal­szy spa­cer New­skim Pro­spek­tem. So­bór Ka­zań­ski /z zewnątrz/ — in­spi­ro­wany ar­chi­tek­turą Ba­zy­liki św. Pio­tra, Cer­kiew Zba­wi­ciela na Krwi – świą­ty­nia zbu­do­wana w miej­scu zamachu/śmierci cara Alek­san­dra II /wewnątrz/. Pyszna ar­chi­tek­tura, uni­kalne wnę­trza. Po­wrót do ho­telu. Noc­leg.
6 dzień
Śnia­da­nie. Godz. 9.oo wy­jazd na dal­sze zwie­dza­nie mia­sta: New­ski Pro­spekt cd, Mo­na­ster Alek­san­dra New­skiego, Te­atr Alek­san­dryj­ski, Wy­spa Za­ję­cza — twier­dza Pie­tro­paw­łow­ska z so­bo­rem Pie­tro­paw­łow­skim – miej­sce spo­czynku ca­rów. W miarę wol­nego czasu Do­mek Pio­tra I, krą­żow­nik Au­rora, Pole Mar­sowe. Czas wolny, obiad. Prze­jazd na prom. Prze­lot do Tal­lina.
7 dzień
Śnia­da­nie na pro­mie od godz. 7.oo. Zej­ście z promu od­prawa godz. 9.oo., na­stęp­nie wy­jazd w drogę po­wrotną, po dro­dze zwie­dza­nie Rygi – se­ce­syjne ka­mie­niczki, Dom Brac­twa Czar­no­gło­wych, Mała i Wielka Gil­dia, Trzej Bra­cia, ko­ściół św. Pio­tra /Lista UNESCO/. Obia­do­ko­la­cja..
8 dzień
Przy­jazd do Rze­szowa w go­dzi­nach dopołudniowych.

 

Cena obej­muje:

- 6 x noc­leg / 2 x prom, 1 x Po­nie­wież, 1x Tal­lin, 2 x Petersburg/ ho­tele 2 i 3*** pok. 2-osobowe, prom: ka­biny 4-osobowe we­wnętrzne, kli­ma­ty­zo­wane, bez okien /za do­płatą ka­biny dwu­oso­bowe oraz ka­biny zewnętrzne/
– 6 x śnia­da­nie bu­fet (w tym 2 x na pro­mie), 4 x obiad w ho­te­lach, 1 x w dro­dze po­wrot­nej
– prze­jazd au­to­ka­rem + Car­skie Sioło i Pe­ter­hof,
– ubez­pie­cze­nie KL do 80 tys. zł, i NNW do 20 tys. zł,
– prom – Tal­lin — Hel­sinki po­kład, Hel­sinki — Pe­ters­burg, Pe­ters­burg – Tal­lin — ka­biny 4 oso­bowe we­wnętrzne,
Ist­nieje moż­li­wość za­mó­wie­nia za do­płatą wg ta­ryf ar­ma­tora bez na­rzu­tów biura, ka­bin ze­wnętrz­nych oraz ka­bin dwu i jedno osobowych.

Cena nie obej­muje:
– wstę­pów, opłat za miej­sco­wych prze­wod­ni­ków, i trans­portu miej­skiego /metro, tramwaje/ ok.90 €
– obia­dów w 6 i 8 dniu /przerwy na obiad – ew. obiad we wła­snym zakresie/,
– do­płat do ka­bin ze­wnętrz­nych /z oknem/, dwu i jednoosobowych/

WIZA ROSYJSKA NIE OBOWIĄZUJE W RAMACH OPŁATY PROMOWEJ I OPŁATY ZA MANIPULACYJNEJ NA PROMIE PRZY POBYCIE NA TERENIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ DO 72 GODZINLogin