Sezon 2018/2019

SZANOWNI PAŃSTWO

Za­pra­szamy Pań­stwa do udziału w na­szych im­pre­zach nar­ciar­skich w se­zo­nie 2018/2019.
Jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa atrak­cyjne wy­jazdy do naj­lep­szych re­gio­nów nar­ciar­skich. Są to nowe re­giony i te do któ­rych Pań­stwo chęt­nie wra­ca­cie. To Pań­stwo de­cy­du­je­cie, gdzie po­je­dziemy! Jak zwy­kle w wy­bo­rze re­gionu kie­ru­jemy się pro­stymi za­sa­dami: praw­do­po­do­bień­stwo do­brej po­gody, praw­do­po­do­bień­stwo do­brych wa­run­ków śnie­go­wych, ilość i atrak­cyj­ność tras, moż­li­wie ni­ska cena.
Mamy na­dzieję, że i w tym se­zo­nie bę­dziemy wspól­nie za­do­wo­leni z wy­jaz­dów pod każ­dym wzglę­dem. Cie­szymy się bar­dzo z wy­jąt­ko­wej sportowo–towarzyskiej at­mos­fery na wy­jaz­dach, którą za­wdzię­czamy na­szym wspa­nia­łym klientom!

Za­tem do zobaczenia!

Sta­ni­sław Tor

WP_20131230_014 ok WP_20150326_008 ok WP_20150326_045 ok WP_20160219_028 ok WP_20160318_003 ok WP_20170124_002 ok WP_20170124_021 ok WP_20170127_025 ok WP_20171231_002 ok WP_20180129_022 ok WP_20180322_007 ok

WP_20131230_014 OKLogin