Zapraszamy na Chopok — Słowacja

Za­pra­szamy na Cho­pok – Sło­wa­cja 27.02. – 01.03.2015

Koszt wy­jazdu: 290 /310 zł/os w za­leż­no­ści od stan­dardu pokoju.

REGION  NARCIARSKI
Cho­pok Nord + So­uth rok­rocz­nie nowy wy­ciąg !
1. Prie­hyba – Cho­pok 24 oso­bowe ka­biny od­porne na wiatr do 120 km/g,
2. Ko­le­sko – Prie­hyba 50 oso­bowa ko­lejka na­ziemna,
3. Ko­so­drze­wina – Cho­pok 15 oso­bowe ka­biny,
Ra­zem: 4 ko­lejki ka­bi­nowe, 7 wy­cią­gów krze­seł­ko­wych, 18 wy­cią­gówe or­czy­ko­wych,
Po­łą­czone wresz­cie  pół­noc i  po­łu­dnie Cho­poka!!! Urzą­dze­nia od­porne na wiatr.
Cał­ko­wita dłu­gość tras 45 km. Małe Alpy.
www.jasna.sk

PROGRAM WYJAZDU
1. Dzień
Wy­jazd z Rze­szowa godz. 16.00, par­king przy hi­per­mar­ke­cie TESCO przy­jazd ho­telu, za­kwa­te­ro­wa­nie, noc­leg.
2. Dzień
Śnia­da­nie godz. 7.00,  godz. 8.00 wy­jazd  na  narty w  re­jon Cho­poka, po­wrót ½ go­dziny po za­mknię­ciu wy­cią­gów /16.3o/, obia­do­ko­la­cja, spo­tka­nie in­te­gra­cyjne,
3. Dzień
Śnia­da­nie godz. 7.00,  godz. 8.00 wy­jazd na narty w re­jon Cho­poka. Godz. 16.00 wy­jazd w drogę po­wrotną. Przy­jazd do Rze­szowa około godz 2130.

ZAKWATEROWANIE + WYŻYWIENIE
Ho­tel Smrek** w Lip­tow­skim Hra­doku,  po­koje  dwuosobowe/trzy z ła­zienką.
2x noc­leg, 2x śnia­da­nie, 1 x obiad. Ubez­pie­cze­nie KL +NNW+OC

TRANSPORT
Rze­szów – Lip­tow­ski Hra­dok– Rze­szów + do­jazdy na stoki, au­to­kar lub Bus lux. do­jazdy na stoki,

CENA OBEJMUJE
ubez­pie­cze­nie KL /do 80 tys. zł/ i NNW do 20 tys. zł

 Login