SŁOWACJA. Chopok. Sylwester 2017

SŁOWACJA. Cho­pok. SYLWESTER 2017/2018

Cho­pok Nord + South.

Ter­min: 28.12.17 do 01.01.2018 /5 dni na nartach/ 
Cena 680 zł/os 

Nowe wy­ciągi: Prie­hyba – Cho­pok 24-osobowe ka­biny od­porne na wiatr do 120 km/g, Ko­le­sko – Prie­hyba 50 oso­bowa ko­lejka na­ziemna, Ko­so­drze­wina – Cho­pok 15-osobowe ka­biny, Poczta — Bry­li­ska 15-osobowe ka­biny, nowe krze­sełka z Po­lany Lucky do po­łowy nie­bie­skiej trasy
nr 5 i czer­wo­nej 11 /podgrzewane kanapy!/.
Ra­zem: 4 ko­lejki ka­bi­nowe, 7 wy­cią­gów krze­seł­ko­wych, 18 wy­cią­gów or­czy­ko­wych.
Po­łą­czone pół­noc i po­łu­dnie Cho­poka!
Cał­ko­wita dłu­gość tras 45 km, kar­net obej­muje po­nadto: Łom­nicę, Stryb­skie Pleso, Do­no­valy, Vratna! Małe Alpy.
Trasy sztucz­nie do­śnie­żane i to sku­tecz­nie!
www.jasna.sk

Szkółka nar­ciar­ska dla początkujących.

REGION NARCIARSKI
Naj­lep­szy ośro­dek nar­ciar­ski w Eu­ro­pie Środkowo-Wschodniej. Re­zer­wowe stoki: Łom­nica, Stryb­skie Pleso, Do­no­valy, Vratna.
Ba­seny kryte, ba­seny ter­malne na otwar­tym powietrzu.

1. Dzień
Wy­jazd z Rze­szowa godz 6.00, przy­jazd do Łom­nicy jazda na nar­tach do godz 15.30.
Prze­jazd do ho­telu, obiad, zakwaterowanie,nocleg.
Dzień 2 do 4
Śnia­da­nie godz. 7.30, godz. 8.00 wy­jazd na narty w re­jon Cho­poka, po­wrót do 1/2 go­dziny po za­mknię­ciu wy­cią­gów, obia­do­ko­la­cja, dys­ko­teki, wy­jazdy na ba­seny.
Syl­we­ster
Śnia­da­nie godz 8.00, godz 8.30 wy­jazd na narty w re­jon Cho­poka. Po­wrót godz. 15.30 1/2 go­dziny po za­mknię­ciu wyciągów/.
Po­wrót do ho­telu obiad godz. 17.00. Od­po­czy­nek. Za­bawa syl­we­strowa.
5. Dzień
Śnia­da­nie godz. 8.30, godz 9.00 wy­jazd na narty w re­jon Cho­poka. Godz.16.00 wy­jazd w drogę po­wrotną.
Przy­jazd do Rze­szowa około godz 22.00.

ZAKWATEROWANIE + WYŻYWIENIE
Pen­sjo­nat Re­lax /przy wy­jeź­dzie z Hradoka/ po­koje 2-osobowe i 4-osobowe.
Wy­ży­wie­nie – śnia­da­nia + obia­do­ko­la­cje w Ho­telu Smrek. Klu­bowa za­bawa syl­we­strowa.
Moż­li­wość za­bawy w ho­telu 2-gwiazdkowym, do­płata 100 zł/os. w Ho­telu Smrek

TRANSPORT
Rze­szów –Lip­tow­ski Hra­dok — Rze­szów + do­jazdy na stoki, bus lux

CENA OBEJMUJE
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 4 noc­legi,
– śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje x 4,
– klu­bowa za­bawa syl­we­strowa,
– ubez­pie­cze­nie KL /do 80 tyś. zł/ i NNW do 20 tyś. zł/
– prze­jazd busem/mini autobusem/+ trans­fery na stok,Login