Weekendowa szkółka narciarska Restor

Ogła­szamy na­bór do szkółki nar­ciar­skiej na se­zon 2013/2014.

 • dzieci od 5 do 8 lat,
 • ju­nio­rzy od 8 do 12 lat,
 • mło­dzież od 12 do 18 lat,
 • do­ro­śli, ro­dzice osoby towarzyszące,

Szko­le­nie pro­wa­dzone jest w cza­sie wy­jaz­dów week­en­do­wych w gru­pach wie­ko­wych 10-osobowych oraz w cza­sie obo­zów i do­dat­ko­wych dwu­dnio­wych wy­jaz­dów nar­ciar­skich na Cho­pok (Słowacja)

 • po­dział na grupy uwzględ­nia za­awan­so­wa­nie i wiek,
 • szko­le­nie pro­wa­dzone jest przez in­struk­to­rów nar­ciar­stwa i skibordu,
 • w cza­sie wy­jaz­dów za­pew­nia się opiekę wy­cho­waw­ców po­sia­da­ją­cych upraw­nie­nia za­twier­dzone przez kuratorium,

Pro­gram obej­muje 10 wy­jaz­dów do zna­nych ośrod­ków nar­ciar­skich jak: Kry­nica, Wier­chomla, Ma­gura Ma­ła­stow­ska, Chy­rowa, Ustrzyki Dolne, Pu­ławy, Arłamów.

Ter­miny:
28.11.2013 ze­bra­nie or­ga­ni­za­cyjne ro­dzi­ców,
21.12.2013 roz­po­czę­cie se­zonu, po­dział na grupy,
28.12.2013,
04.01.2014,
06.01.2014,
11.01.2014,
08.02.2014,
15.02.2014,
22.02.2014,
01.03.2014,
08.03.2014
15.03.2014 za­koń­cze­nie se­zonu za­wody klubowe,

Wpi­sowe jest za­leżne od ilo­ści wyjazdów:

 • 10 wy­jaz­dów 750 zł (uczest­nik wy­biera 10 z przed­sta­wio­nych w programie).
 • 5 wy­jaz­dów 400 zł
 • wy­jazd jed­no­ra­zowy ze szko­le­niem 75 zł,
 • wy­jazd osoby do­ro­słej bez szko­le­nia 35 zł,

Uzu­peł­nie­niem szko­le­nia są obozy narciarsko-snowboardowe:

 • No­wo­roczny obóz narciarsko-snowboardowy 28.12.2013 r. do 01.01.2014 r. Cho­pok Słowacja,
 • Obóz narciarsko-snowboardowy Alpy 17.01. do 26.01.2014 r.

Wy­jazdy

 • godz. 6.45 “rondo” przy końcu ul Łukaszewicza,
 • godz. 7.00 par­king przy hali spor­to­wej ul Pod­pro­mie Rzeszów.

Po­wrót do Rzeszowa

 • godz 18.3o par­king ul Podpromie
 • godz. 18.45 Rondo ul Łukaszewicza.

Uwaga, dzieci przyj­mo­wane są pod opiekę za “po­twier­dze­niem”.
Miej­sce wy­jazdu za­leży od ak­tu­al­nych wa­run­ków śnie­go­wych i bę­dzie po­da­wane na ty­dzień przed wy­jaz­dem.
Na wy­jazd na­leży za­opa­trzyć dzieci w sprzęt narciarski/snowboardowy naj­le­piej za­pa­ko­wany w po­kro­wiec, ka­napki, pie­nią­dze na kar­net i ew. kau­cję na kartę czi­pową, ka­napki. Cena kar­netu bę­dzie po­da­wana na ty­dzień przed wy­jaz­dem. W miarę moż­li­wo­ści bę­dziemy sta­rali się o bez­płatne ser­wo­wa­nie go­rą­cej herbaty.

Zgło­sze­nia
Pod­pi­sa­nia umowy, można do­ko­nać w biu­rze ul Sło­wac­kiego 24 pok 49 V pię­tro lub na ze­bra­niu or­ga­ni­za­cyj­nym po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu ma­ilo­wym, lub ko­re­spon­den­cyj­nie — na­leży prze­słać zgło­sze­nie my ode­ślemy umowę.

Do zgło­sze­nia po­trzebne jest podanie:

 • imię i na­zwi­sko dziecka,
 • ad­res z ko­dem pocz­to­wym, nr PESEL,
 • nr te­le­fonu kom. dziecka.
 • imię i na­zwi­sko rodziców/prawnego opiekuna,
 • ad­res z ko­dem pocz­to­wym rodziców/prawnego opie­kuna, nr te­le­fonu kom.

Je­ste­śmy kon­ce­sjo­no­wa­nym biu­rem po­dróży po­sia­damy sto­sowne ubez­pie­cze­nia i zezwolenia:

 • wpis do re­je­stru Cen­tral­nego Re­je­stru Or­ga­ni­za­to­rów Tu­ry­styki nr 084/04,
 • po­zwo­le­nie wo­je­wody Pod­kar­pac­kiego na dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w za­kre­sie or­ga­ni­zo­wa­nia im­prez  tu­ry­stycz­nych nr 109/2002,
 • za­świad­cze­nie o wpi­sie or­ga­ni­za­to­rów i po­śred­ni­ków tu­ry­stycz­nych Wo­je­wody Pod­kar­pac­kiego nr 084/04,
 • gwa­ran­cja ubez­pie­cze­niowa Or­ga­ni­za­tora Tu­ry­styki 100 tyś zł To­wa­rzy­stwo Ubez­pie­cze­niowe AXA nr 01.312.269 ważna do 25.05.2014,
 • ubez­pie­cze­nie OC or­ga­ni­za­tora tu­ry­styki PZU S.A. Po­lisa nr. TTP 21489653 kwota 150 tys.,
 • uczest­nicy każ­do­ra­zowo są ubez­pie­czani KL do 80 tys. zł, NNW do 20 tys. zł (przy wy­jaz­dach za­gra­nicz­nych) i NNW do 20 tys. zł przy wy­jaz­dach krajowych.

Do­ku­menty te świad­czą o pro­fe­sjo­na­li­zmie biura, dają pełną gwa­ran­cję wy­wią­za­nia się z pod­ję­tych zobowiązań.

Mamy duże do­świad­cze­nie w dzia­łal­no­ści tu­ry­stycz­nej. Dzia­łamy od wrze­śnia 2000 r. Na­szą spe­cjal­no­ścią są wy­jazdy nar­ciar­skie, rejsy że­glar­skie, ko­lo­nie i obozy dla dzieci i mło­dzieży.
Je­ste­śmy je­dy­nym biu­rem w Rze­szo­wie, które or­ga­ni­zuje wy­jazdy nar­ciar­skie w pra­wie każdy week­end od 2000 roku. Na­sza ka­dra to na­uczy­ciele szkół śred­nich i wyż­szych ko­cha­jący pracę z dziećmi i mło­dzieżą. Narty są na­szą pa­sją. W se­zo­nie let­nim or­ga­ni­zu­jemy obozy żeglarskie.

Biuro Po­dróży
Re­stor Sta­ni­sław Tor
35–604 Rze­szów
Ka­czeń­cowa 18 (sie­dziba firmy)
Sło­wac­kiego 24 par­ter — biuro ob­sługi klienta
NIP: 813–152-93–89
Tel. 608 08 70 99
Biuro czynne:
od pn. do pt. 14.00 do 19.00 (przed przyj­ściem ko­rzyst­nie jest umó­wić się te­le­fo­nicz­nie)
e-mail: restor@restor.net.pl
nr konta: Bank Pol­skiej Spół­dziel­czo­ści SA w War­sza­wie Od­dział Re­gio­nalny w Rze­szo­wie 83 1930 1392 2001 0002 3546 0001 konto w PLN, 56 1930 1392 2001 0002 3546 0002 w EURLogin