Szwajcaria — Cztery Doliny

NARTY SZWAJCARIACZTERY DOLINY — naj­ta­niej w Pol­sce!
Ver­bier — Nen­daz — Vey­son­nanz — La Tzoumaz

Ter­min
23.01.  do 1.02.2015 r.
30.01. do 8.02.2015 r. TERMIN POTWIERDZONY
cena 2 290 zł/os
Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Ka­to­wic /zniżki dla dzieci/.
Mile wi­dziane osoby pojedyncze!

REGION NARCIARSKI

Les Qu­atre Val­lees /zakwaterowanie w Nen­daz 1400 mnpm.
Je­den z naj­bar­dziej zna­nych re­gio­nów nar­ciar­skich na  świe­cie. W  Ver­bier  jęż­dżą arab­scy szej­ko­wie i an­giel­scy ksią­żęta. Znaj­dziemy tu­taj “bu­dzące grozę” strome stoki-trasa Mont Fort, trasy do jazdy Free Style ale też i stoki do spo­koj­nej jazdy ro­dzin­nej. Sło­wem dla każ­dego coś mi­łego. Oto­cze­nie wy­so­kich gór 3 i 4-tysięczników z wi­do­kiem na od­le­gły Mat­ter­horn spra­wiają wra­że­nie uczest­nic­twa w czymś wiel­kim. 350 km przy­go­to­wy­wa­nych tras i 8 free /nieratrakowane, za­bez­pie­czone oznakowane/. Re­gion leży w słyn­nym kan­to­nie Va­lis nad Do­liną Ro­danu. Re­gion ce­chuje się dużą ilo­ścią po­god­nych dni i du­żym na­śnie­że­niem. Oko­liczne atrak­cje to m.in. Je­zioro Ge­new­skie,  Za­mek Sion.

ZAKWATEROWANIE

Miej­sco­wość Nen­daz 1400mnpm, apar­ta­menty w re­zy­den­cji 3-gwiazdkowej, po­ło­żo­nej w po­bliżu ko­lejki li­no­wej /50m/. Apar­ta­menty świet­nie wy­po­sa­żone 4-osobowe typu stu­dio i dwu­po­ko­jowe, apar­ta­menty 6-osobowe 3-pokojowe, wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny, łącz­nie ze sztućcami.

TRANSPORT

Au­to­kar Lux WC, bark, vi­deo, kawa, her­bata, go­rący ku­bek — gra­tis, /sypialny-nowy przewoźnik/
Wy­jazd:
Rze­szów godz 14.00
Kra­ków 17.00
Ka­to­wice 19.00
Łódź, War­szawa za do­płatą 100 zł/os, Rze­szów za do­płatą 50 zł/os Kra­ków 30 zł/os

CENA OBEJMUJE

 • 7-noclegów w apar­ta­men­tach, zu­ży­cie prądu gazu
 • 6-dniowy kar­net na cały region,
 • trans­port au­to­kar lux / sy­pialny Mer­ce­des 350-plecaczek, bez przy­czepki szyb­sza jazda/, na­poje cie­płe gratis,
 • TV w apartamentach
 • po­da­tek VAT,
 •  opieka pi­lo­tana ca­łej tra­sie i na miejscu

 CENA NIE OBEJMUJE

 • kau­cji zwrot­nej 300 CHF/apartament/ lub karta,
 • sprzą­ta­nie koń­cowe 25 CHF/apartament/ kuch­nia musi być posprzątana/,
 • do­płaty za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 550 zł,
 • taksy kli­ma­tycz­nej 17,5 CHF/os./ osoby do­ro­słe od 13 lat,
 • po­ścieli 29 CHF

 ZNIŻKI

 • dzieci /urodzone 2000 — 2007 r./ — 400 zł

Uwaga:

 • przy za­pi­sie do 01.12.2014 r. do­jazd z Rze­szowa i Kra­kowa gratis!
 • po wpła­cie za­liczki 50% cena gwarantowana!

Opis miej­sco­wo­ści
Nen­daz — Kan­ton Wal­lis, Do­lina Ro­danu, Alpy Wal­lij­skie.
Przy­tulna miej­sco­wość wa­ka­cyjna i ośro­dek spor­tów zi­mo­wych, do­godne pod wzglę­dem ko­mu­ni­ka­cji po­ło­że­nie z ład­nym wi­do­kiem, Sion — 15 km (na pół­nocny wschód). Na miej­scu:  su­per­mar­ket, sklepy, sklep mię­sny, pie­kar­nia, bu­tik, poczta, bank, re­stau­ra­cja, bar, dys­ko­teka, klub nocny. Cen­trum od­nowy bio­lo­gicz­nej, cen­trum fit­ness, sauna, ma­saże. Usługi me­dyczne: ap­teka, le­karz. Za­bytki Hap­py­land Gran­ges 24 km, Aqu­aparc Bo­uve­ret 79km, Park SPA & Wel­l­ness Ba­ins ther­maux Sa­il­lon 23 km, Spa 4 Val­lées Nen­daz, 2000m2, Zoo Ma­récot­tes 43 km. Wy­da­rze­nia kul­tu­rowe Mu­sée Gia­nadda 33 km, pro­gram ani­ma­cyjny dla dzieci i do­ro­słych, je­ziora w oko­licy, pro­gram dla dzieci.
Do­jazd: au­to­strada A9 Sion — Nen­daz, zjazd 26 “Sion-Ouest” 20 km — Nen­daz. Par­king pu­bliczny. Li­nia ko­le­jowa Sion Gare. Po­ła­cze­nie au­to­bu­sowe. Naj­bliz­sze lot­ni­sko: Ge­neve (GVA) 172 km, Zürich (ZRH) 293 km. Je­zioro Ge­new­skie 60 km.

Miej­sco­wość wy­po­czyn­kowa w zi­mie
Sta­cja ko­lejki wy­so­ko­gór­skiej 1383 m. Park snieżny. Szkółka nar­ciar­ska (nar­ciar­stwo zjaz­dowe), szkółka snow­bo­ar­dowa, szkółka nar­ciar­ska dla dzieci od 2 lat, przed­szkole nar­ciar­skie dla dzieci. Nar­ciar­skie trasy bie­gowe, trasy wę­dró­wek nar­ciar­skich, trasy pie­szych spa­ce­rów zi­mo­wych. Tor sa­necz­kowy (o dłu­go­ści 3 km). Cen­trum spor­towe. Sztuczny tor lo­dowy, cur­ling, zi­mowe pole gol­fowe (3 doł­ków) w Tor­tin, squ­ash w od­le­gło­ści 7 km. Ski­bus (gra­tis) Sec­teur Printze otwarty do 12.04.2015 / Sec­teur 4 Val­lées otwarty do 26.04.2015 (w za­leż­no­ści od wa­run­ków me­te­oro­lo­gicz­nych). Liczne bary i dyskoteki.

Re­zy­den­cja
Re­zy­den­cja “Chri­stia­nia”. W cen­trum, 20 m od tras nar­ciar­skich. W domu: bu­tik, kiosk, winda, scho­wek na nar-ty, cen­tralne ogrze­wa­nie, pralka, su­szarka do ubrań (do wspól­nego użytku, extra płatne). Do­jazd do domu. Par-king pu­bliczny 250 m. Przy­sta­nek au­to­bu­sowy 10 m. Te­nis 250 m, urzą­dze­nia nar­ciar­skie 20 m, lo­do­wi­sko 250  m. Bary i re­stau­ra­cje w pobliżu.

Przy­kła­dowe apartamenty:

Apar­ta­ment 4-osobowy
“Chri­stia­nia 2 B7”, 2-pokojowe miesz­ka­nie dla 4 osób 50 m2 na 7. pię­trze: hol wej­ściowy z łóż­kiem pię­tro­wym. Duży salon/jadalnia, TV (sa­te­li­tarna) i DVD. 1 po­kój z 1 łóż­kiem dwu­oso­bo­wym. Kuch­nia (pie­kar­nik). Ła­zienka /WC, od­dzielne WC. Bal­kon, od po­łu­dnia. Wi­dok na stoki nar­ciar­skie i na miejscowość.

Stu­dio 4-osobowe
“Chri­stia­nia 2 O1”, 1-pokojowe miesz­ka­nie 37 m2 na 1. pię­trze: hol wej­ściowy z łóż­kiem pię­tro­wym. Salon/ ja­dal­nia z 1 łóż­kiem wy­su­wa­nym i 2 –oso­bo­wym, TV (sa­te­li­tarna). Ką­cik ku­chenny (pie­kar­nik). Łazienka/WC. Bal­kon, od pół­nocy. Ładny wi­dok na góry i na doline.

Apar­ta­ment 6-osobowy
“Chri­stia­nia I I5”, 3-pokojowe miesz­ka­nie 66 m2 na 5. pie­trze: salon/jadalnia z ko­min­kiem i TV. 1 po­kój z 2 łóz­kami. 1 mały po­kój z 1 x 2 łóz­kami pie­tro­wymi. Hol wej­sciowy z 1 x 2 łóz­kami piętro-wymi. Kuch­nia (3 pal­niki, piekarnik).Łazienka/WC, od­dzielne WC. Bal­kon, od pół­nocy. Wi­dok na góry.Login