TURCJA

TURCJA
Wy­cieczka objazdowo-pobytowa

Ter­min: 27.06 do 8.07.2015
Cena: 1 890 zl/osobę

Cena za­wiera:
Za­kwa­te­ro­wa­nie: ho­tele *** i pen­sjo­naty** /wg pol­skich standardów/.
Wy­ży­wie­nie: śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje (HB).
– prze­jazd au­to­ka­rem lux sy­pial­nym! /klimatyzacja, WC, ba­rek, video/ na­poje cie­płe gra­tis zimne od­płat­nie,
– opieka pi­lota udzie­la­ją­cego wy­ja­śnień za wy­jąt­kiem wnętrz,
– ubez­pie­cze­nie KL do 80 tys. zł, NNW do 20 tys. zł,
– 8 noc­le­gów, 9 śnia­dań, 9 obia­dów,
Wy­datki uczest­nika:
opłaty miej­sco­wego prze­wod­nika + wstępy + rejs stat­kiem + wiza tu­recka ra­zem około 50 do 70 EUR

Pro­gram ra­mowy
12-dniowa im­preza ob­jaz­dowa umoż­li­wia­jąca po­zna­nie naj­bar­dziej atrak­cyj­nych  miejsc w Tur­cji. W pro­gra­mie: Ca­na­kale, Troja, Per­ga­mon, Efez, Ka­sa­dasi, Pa­muk­kale, Hie­ra­po­lis, Ka­pa­do­cja, Stam­buł. Dziw­nym  zbie­giem  oko­licz­no­ści  Tur­cja Po­la­kom ko­ja­rzy się z biedą i za­co­fa­niem. Jak jest na­prawdę wy­star­czy po­pa­trzeć na mapę.  Tur­cja a do­kład­niej zie­mie na któ­rych się znaj­duje, słusz­nie uwa­żane są za ko­lebkę cy­wi­li­za­cji  eu­ro­pej­skiej, kul­tury Hel­leń­skiej, Hel­le­ni­stycz­nej, Rzym­skiej i Bi­zan­tyj­skiej. To wła­śnie tu­taj znaj­do­wały się dwa ze sta­ro­żyt­nych 7 cu­dów świata – mau­zo­leum w Ha­li­kar­na­sie i świą­ty­nia  Ar­te­midy w Efe­zie. Tu­taj też znaj­duje się Nem­rut Dag, skalne ko­ścioły, pod­ziemne mia­sta Ka­pa­do­cji, Pa­łac Top­kapi i Błę­kitny Me­czet za­li­czane współ­cze­śnie do cu­dów świata. Wa­pienne tra­wen­tyny Pa­muk­kale, kra­jo­brazy pi­ra­mid i ko­mi­nów Ka­pa­do­cji, za­li­czane do cu­dów na­tury. Tu­taj też znaj­dziemy ślady pierw­szych chrze­ści­jan, miej­sca znane z no­wego i sta­rego te­sta­mentu oraz  ewan­ge­lii jak Efez, Tars, Aarat, dom Najść. Ma­rii Panny, ba­zy­lika i grób  św. Jana,  ru­iny „Czer­wo­nej Ba­zy­liki” – apo­ka­lipsa św Jana. Tur­cja łą­czy w so­bie ce­chy Orientu i pro­blemy współ­cze­snej  Eu­ropy, szcze­gól­nie uwi­dacz­nia się to w Stam­bule. Tur­cja to rów­nież oka­zja do zro­bie­nia zakupów.

Pro­gram wy­cieczki:
1 dzień. Wy­jazd z Rze­szowa godz. 4.00 , prze­jazd przez Sło­wa­cję, Wę­gry, Ser­bię, Buł­ga­rię,
2 dzień. Prze­prawa pro­mowa przez Dar­da­nele w oko­li­cach Ca­nak­kale, zwie­dza­nie Troi, obiad za­kwa­te­ro­wa­nie, noc­leg,
3 dzień. Śnia­da­nie, prze­jazd do Ku­sa­dasi,  zwie­dza­nie Per­ga­monu – Akro­pol i Askle­pion, ru­iny Czer­wo­nej Ba­zy­liki przy­jazd do Ku­sa­dasi za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, plaża, noc­leg.
4 dzień. Śnia­da­nie, zwie­dza­nie sta­ro­żyt­nego Efezu – naj­le­piej na  świe­cie  za­cho­wane  ru­iny  sta­ro­żyt­nego mia­sta, Dom naj­święt­szej Ma­rii, ko­ściół św. Jana, świą­ty­nia Ar­te­midy, obiad noc­leg,
5 dzień. Śnia­da­nie, plaża, obiad, noc­leg,
6 dzień. Śnia­da­nie, wy­jazd do Pa­muk­kale, zwie­dza­nie wa­pien­nych tra­wen­tyn – cud na­tury, zwie­dza­nie  sta­ro­żyt­nego  Hie­ra­po­lis – te­atr i łaź­nie  rzym­skie,  brama i ulica  Do­mi­cjana, ew ką­piel w ter­mal­nym ba­se­nie / Ba­sen Kleopatry/, obiad noc­leg,
7 dzień. Śnia­da­nie, prze­jazd do Ka­pa­do­cji /wyjazd wcze­śnie rano/, zwie­dza­nie i pod­ziem­nego mia­sta w Kay­ma­kli, obiad za­kwa­te­ro­wa­nie,
8 dzień. Śnia­da­nie, zwie­dza­nie skal­nych ko­ścio­łów cud świata, mu­zeum na otwar­tym po­wie­trzu w Go­reme – prze­piękne  księ­ży­cowe kra­jo­brazy ukształ­to­wane w wul­ka­nicz­nym tu­fie, obiad
9 dzień. Śnia­da­nie, dal­sze zwie­dza­nie Ka­pa­do­cji, obiad, nocny prze­jazd do Stam­bułu,
10 dzień. Za­kwa­te­ro­wa­nie, śnia­da­nie, zwie­dza­nie Stam­bułu, hi­po­drom, błę­kitny me­czet – cud świata,  obiad, ba­zar, cy­sterna Yere­ba­tan,   rejs stat­kiem po Bos­fo­rze – po­dzi­wia­nie wspa­nia­łej ar­chi­tek­tury zam­ków i mo­stów, obiad, noc­leg,
11 dzień. Śnia­da­nie, dal­sze zwie­dza­nie Stam­bułu – Ko­ściół  Aya So­fya – Świę­tej  Mą­dro­ści VI  wiek  trzeci  co  do  wiel­ko­ści  na  świe­cie – obec­nie  mu­zeum, Pa­łac  Top­kapi – cud świata,  me­czet  Su­ley­ma­niye, akwe­dukt  Wa­lensa, wy­jazd w drogę  po­wrotną.
12 dzień. Przy­jazd do Rze­szowa w go­dzi­nach wieczornych.Login