WŁOCHY DOLOMITY

Val di Fassa – Arabba – Val Gardena

Ter­min: 8.02 do 17.02.2019

Cena: 2 350 zł/os. Zniżki dla ju­nio­rów – 390 zł, i se­nio­rów – 120 zł,

REGION NARCIARSKIDOLOMITY — za­kwa­te­ro­wa­nie w do­li­nie VAL DI FASSACAMPITELLO/MAZZIN.
Je­den z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych re­gio­nów nar­ciar­skich świata. 640 wy­cią­gów 1200 km tras zjaz­do­wych z czego około 80 % sztucz­nie do­śnie­ża­nych. Składa się z 12 sta­cji z któ­rych naj­bar­dziej znane to: Cor­tina D’ Am­pezzo – olim­piada zi­mowa w 1956 r, Val Gar­dena ze słynną na­tu­ralną trasą biegu zjaz­do­wego, Arabba ze słyn­nym lo­dow­cem o swoj– skiej na­zwie Mar­mo­lada, Val di Fassa z uro­czymi mia­stecz­kami w stylu Po­łu­dnio­wego Ty-rolu – Cam­pi­tello, Ca­na­zei, Maz­zin. Do­lo­mity to słynna SELLA RONDA – sys­tem wy­cią­gów  i tras nar­ciar­skich umoż­li­wia­jący „ob­jazd” czte­rech sta­cji w ciągu jed­nego dnia zgod­nie z kie­run­kiem wska­zó­wek ze­gara i dru­giego w kie­runku prze­ciw­nym.
Do­lo­mity to je­dyne góry Eu­ropy za­li­czane do cu­dów na­tury ! Kar­net DOLOMITI SAPERSKI daje moż­li­wość jazdy we wszyst­kich sta­cjach łącz­nie ze słyn­nym KRONPLATZ — ma­giczną górą opiętą wy­cią­gami i tra­sami nar­ciar­skimi.
Uroz­ma­icona mocno rzeźba Do­lo­mi­tów na­straja nar­cia­rzy na we­soło i bez­tro­sko a to spra­wia, że wy­po­czywa się tu­taj doskonale.

ZAKWATEROWANIE:
Miej­sco­wość Campitello/Mazzin, ele­gancka re­zy­den­cja May­oso­tis***, 7 min au­to­ka­rem lub ski­bu­sem do ko­lejki gon­do­lo­wej do­wo­żą­cej na stoki/Sella Ronda, Arabba/Marmolada, Val Gar­dena. Apar­ta­menty 4-osobowe, 2pok, 5-osobowe 2-pok, z anek­sem ku­chen­nym wy­po­sa­żo­nym w sprzęt do go­to­wa­nia ze sztuć­cami włącznie.

TRANSPORT:
Au­to­kar lux /wc, ba­rek, video/ cie­płe gra­tis, zimne za odpłatnością.

CENA OBEJMUJE:
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu,/ wer­sja z wyżywieniem7 x śnia­da­nie bu­fet, 7 x obiad
– trans­port, + jed­no­dniowa wy­cieczka na Kron­platz lub do Cor­tiny, na Mar­mo­ladę – na ży­cze­nie więk­szo­ści nor­mal­nie można do­je­chać na nar­tach
– 6 dniowy kar­net Do­lo­miti Su­per­ski – obej­muje 12 re­gio­nów / moż­li­wość do­ku­pie­nia 7 dnia do karnetu/ lub wer­sja tylko re­gion Val di Fassa /Campitello, Ca­na­zei, Mo­ena, Pozza di Fassa, Alba.
– ubez­pie­cze­nie KL /DO 80 tys. zł/ + NNW/DO 20 tys. zł/ Za do­płatą 25 zł/os OC do 200 tys. zł
– opiekę pilota,

CENA NIE OBEJMUJE:
– do­płaty do 7 dnio­wego kar­netu 13 € osoba do­ro­sła,
– kau­cji zwrot­nej 200–400 EUR/apart,
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 700 zł,
– do­płaty do nar­ciar­skiego ubez­pie­cze­nia OC około 25 zł,
– bie­li­zny po­ście­lo­wej i ręcz­ni­ków,
– sprzą­ta­nia koń­co­wego,
– ew do­płaty do wy­ży­wie­nia,
– taxy klimatycznej,

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do kon­ku­ren­cji — u nich na pewno tylko lo­kalny kar­net na je­den pod­re­gion – u nas kar­net Do­lo­miti Su­per Ski – cały re­gion = 12 pod­re­gio­nów = 1200 km tras, ubez­pie­cze­nie nar­ciar­skie PZU Wojażer.Login