FRANCJA. Chamonix

NARTY FRANCJA. Chamonix

Ter­miny: 26.01. do 04.02.2018 r. i 16.03. do 25.03.2018 r.
Cena 2 350 zł. Je­dyni w Polsce!

Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł.

6-DNIOWY KARNET Mont Blanc Unli­mi­ted pass w ce­nie!
Do­lina Cha­mo­nix, Me­gave, Cur­mayer, Ver­bier około 900 km tras
Upust dla se­nio­rów 180 zł — róż­nica kosz­tów karnetu

REGION NARCIARSKI 
Ko­lebka nar­ciar­ska – tam się za­częło – tam trzeba być choć raz w ży­ciu. To nie Li­vi­gno czy Marileva/Folgarida/Passo To­nale! To tra­dy­cja!
W ra­mach kar­netu po­nad 900 km tras i 300 wy­cią­gów w tym słynny tram­waj pod Mont Blance a za do­płatą tu­ry­styczny wy­jazd pod Mont Blanc /Aiguille du Midi/ i zjazd trasą free style — słynną Valle Blan­che.
Naj­dłuż­sze trasy L’index — Les Praz 7.5 km, Pise Ro­uges –Les Mo­uil­les 7 km. Uroz­ma­icone trasy, za­pie­ra­jący dech wi­dok na Mont Blanc.
Tam trzeba przy­naj­mniej raz w ży­ciu być!

ZAKWATEROWANIE
Miej­sco­wość Cha­mo­nix cen­trum w po­bliżu ko­lejki, apar­ta­menty re­zy­den­cja Pierre & Va­can­ces Re­si­dence La Ri­viere — Aiglans.
Apar­ta­menty 4-osobowe wy­po­sa­żone w ła­zienki i aneks ku­chenny łącz­nie ze sztućcami.

TRANSPORT
Au­to­kar Lux /VIP – zwięk­szone od­le­gło­ści po­mię­dzy fotelami/, WC, ba­rek, vi­deo, na­poje cie­płe gra­tis.
Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia przy 14 chęt­nych z Ło­dzi / War­szawy za do­płatą 100zł.

CENA OBEJMUJE
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów, zu­ży­cie prądu gazu,
– 6 dniowy kar­net Mont Blanc Unli­mi­ted,
– trans­port au­to­kar lux VIP + trans­fery na stok
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW,/80 000zł KL, 20 000zł NNW /za do­płatą 25 zł OC kwota do 200 tys. zł/
– opiekę pi­lota,
– po­ściel i ręcz­niki,
– sprzą­ta­nie koń­cowe /kuchnia musi być po­sprzą­tana — garnki umyte/

CENA NIE OBEJMUJE
– kau­cji zwrot­nej 300/400 EUR studio/apartament,
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 550 zł,
– taksy kli­ma­tycz­nej 9.0 EUR,

Ist­nieje moż­li­wość za­mó­wie­nia wy­ży­wie­nia: śnia­da­nia i obiady lub sa­mych obiadów.

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do kon­ku­ren­cji
- u nich na pewno tylko lo­kalny karnet.

 

 

 

 

 

 Login