WŁOCHY / SZWAJCARIA Valle D’AOSTA / ZERMATT

WŁOCHY/SZWAJCARIA – Valle D’AOSTA/ ZERMATT
Ce­rvi­nia – Ze­rmatt — Matterhorn

Ter­min:

8.02. do 17.02.2019 Cena 2 750 zł/os /rez przy stoku w Ce­rvi­nii, kar­net z Ze­rmat
8.02. do 17.02.2019 Cena 2 400 zł/os /rez przy stoku w Ce­rvi­nii, kar­net Cervinia/Valturnanch
Zniżki dla ju­nio­rów 420 zł i se­nio­rów 160 zł wer­sja Cervinia/Zermat.
Zniżki dla ju­nio­rów 320 zł i se­nio­rów 130 zł wer­sja Cervinia/Zermat.

REGION NARCIARSKI 1500 do 3820 mnpm
Je­den z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych tu­ry­stycz­nie i nar­ciar­sko re­gio­nów świata. Ta­kie słowa jak Ze­rmatt, Mat­ter­horn – Mont Ce­rvino, Monte Rosa, Gor­ner­glet­scher, Gor­ner­grat za­wsze bu­dziły emo­cje. Wspa­niałe wi­doki umoż­li­wia­jące kon­tem­pla­cję po­tęgi Alp. Po­ło­żony po stro­nie wło­skiej Breuil-Cervinia — 34 ko­le­jek i wy­cią­gów 105 km tras i szwaj­car­skiej Ze­rmatt — 35 ko­le­jek i wy­cią­gów 140 km tras. Nie­wąt­pliwą atrak­cją jest wy­jazd ko­lejką na Klein Mat­ter­horn na wy­so­kość 3820 m n.p.m., skąd tu­ne­lem mo­żemy przejść na wspa­niałą trasę zjaz­dową, lub windą wy­je­chać na ta­ras wi­do­kowy, by po­pa­trzeć na ma­je­sta­tyczny Mat­ter­horn i Mont Blanc. Naj­dłuż­szy zjazd 17 km Klein Mat­ter­horn Zermatt.

ZAKWATEROWANIE:
Apar­ta­menty stu­dio 4-osobowe, 5-osobowe 2-pokojowe. Za do­płatą 2-osobowe. Pełne wy­po­sa­że­nie ku­chenne, ła­zienki. Re­zy­den­cja Cielo Alto** po­ło­żona w nie­sa­mo­wi­tej sce­ne­rii z wi­do­kiem na Mat­ter­horn, bez­po­śred­nio na stoku w po­bliżu wy­ciągu, 800 m od cen­trum Cervinii.

TRANSPORT:
Au­to­kar Lux, WC, ba­rek, vi­deo, na­poje cie­płe gra­tis, zimne za od­płat­no­ścią. Ew. prze­jazdy miej­scowe.
Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, przy 14 chęt­nych z War­szawy, Ło­dzi za do­płatą 100 zł

CENA OBEJMUJE:
– za­kwa­te­ro­wa­nie – 7 noc­le­gów,
– trans­port,
– ubez­pie­cze­nie KL + NNW, za do­płatą 25 zł ubez­pie­cze­nie OC do war­to­ści 200 tys. zł /PZU Wojażer/
– opiekę pi­lota, po­da­tek VAT,
– kar­net Ce­rvi­nia – Ze­rmatt wer­sja Ce­rvi­nia – Valturnanche,

CENA NIE OBEJMUJE:
– zmiany pościeli/ręczników /15,0 EUR lub własna/,
– kau­cji zwrot­nej 200 EUR/apart,
– do­płata za wolne łóżko w apar­ta­men­cie 700 zł, do­płata do ap. 2 oso­bo­wego 500 zł/os,
– sprzą­ta­nia koń­co­wego 35€/ap. Uwaga kuch­nia musi być po­sprzą­tana, na­czy­nia umyte – opłata za brak sprząt­nię­cia 40€!/ lub sa­mo­dzielne
– środ­ków czy­sto­ści /płyny do my­cia, ścierki, my­dło, pa­pier to­a­le­towy itp/,
– taksy kli­ma­tycz­nej 2€/dzień

Pro­simy o zwró­ce­nie uwagi co za­wiera w ce­nie na­sza oferta w sto­sunku do konkurencji.

 Login