Włochy

WŁOCHY
To­ska­nia, We­ne­cja, Ra­wenna, Flo­ren­cja, Siena, San Gi­mi­gnano, Pizza, Werona.

Ter­min: 27.06 do 04.07.2015. Cena: 1 495 zł/os
Ter­min: 06.07 do 13.07.2015. Cena: 1 495 zł/os

Cena za­wiera:
Za­kwa­te­ro­wa­nie: 5 x noc­leg, ho­tele **/***, po­koje 2 i 3 oso­bowe.
Wy­ży­wie­nie: 5 x śnia­da­nie /wzmocnione/, 6 x obiad,
Prze­jazd: au­to­kar LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie.
– ubez­pie­cze­nie KL /do 80tyś. zł + NNW /do 20 tyś zł/,
– opiekę pi­lota na ca­łej tra­sie /nie opro­wa­dza po wnę­trzach,
– po­da­tek VAT

Cena nie za­wiera:
Koszt bi­le­tów wstępu, rej­sów stat­kiem, prze­wod­ni­ków miej­sco­wych, wy­najmu słu­cha­wek ok 60 EUR w za­leż­no­ści od ilo­ści zwie­dza­nych obiek­tów, ceny wy­najmu słuchawek.

8-dniowa im­preza da­jąca moż­li­wość po­zna­nia piękna We­ne­cji, ro­mań­skich i bi­zan­tyj­skich bu­dowli i mo­za­jek Ra­wenny. Miast ta­kich jak Flo­ren­cja, Pizza, Sienna i do­mów wież śre­dnio­wiecz­nych ry­ce­rzy w San Gi­mi­gnano, słyn­nego bal­konu w We­ro­nie. Wło­chy za­dzi­wiają nas za­wsze swo­imi uro­kami i za­wsze chęt­nie tu wracamy.

Pro­gram ramowy

1 dzień. 10.00 wy­jazd z Rze­szowa. Prze­jazd przez Sło­wa­cję, Wę­gry, Wło­chy.
2 dzień. Przy­jazd w Choggi rejs sta­tecz­kiem do We­ne­cji, zwie­dza­nie mia­sta – Plac św Marka, Ba­zy­lika św Marka, Pa­łac Do­żów, Most Wes­tchnień, spa­cer ulicz­kami w kie­runku Mo­stu Rialto, Ka­nale Grande. Prze­jazd w oko­lice Ra­wenny. Obiad, noc­leg.
3 dzień. Śnia­da­nie. 8.oo prze­jazd do Ra­wenny zwie­dza­nie mia­sta – liczne mo­zaiki bi­zan­tyj­skie i bu­dowle z cza­sów Ce­sar­stwa Rzym­skiego – ko­ściół Fran­cisz­ka­nów, Bap­ti­ste­rium Neo­niano, ko­ściół Santo Spi­rito, Bap­ty­ste­rium Ariani, ko­ściół Sant’Apollinare Nu­ovo, Mau­zo­leum Galli Pla­cy­dii. Ca­łość /lista UNICEF/ — mało znana przez tu­ry­stów. Prze­jazd do San Ma­rino – naj­star­sza re­pu­blika, de­gu­sta­cja li­kie­rów. Prze­jazd w oko­lice Flo­ren­cji. Za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, noc­leg.
4 dzień. Śniadanie.8.oo krót­kie zwie­dza­nie Sieny – naj­pięk­niej­szy ry­nek śre­dnio­wiecz­nych Włoch,  ka­te­dra. Prze­jazd do do Mon­te­pul­ciano – zwie­dza­nie mia­steczka, prze­jazd do Pienzy – „ide­alne mia­sto” – li­sta UNESCO. Prze­jazd do Monte Oli­veto Mag­giore zwie­dza­nie klasz­toru — spa­cer Do­liną d’Orcia. Prze­jazd do San Gi­mi­gnano. Zwie­dza­nie mia­sta – domy wieże śre­dnio­wiecz­nych ry­ce­rzy. po­wrót do ho­telu, obiad, noc­leg
5 dzień. Śnia­da­nie 8.oo. Prze­jazd do Pizzy zwie­dza­nie – Pola Cu­dów /nazwa od cu­dow­nych bu­dowli „roz­ło­żo­nych na zie­lo­nym traw­niku” – ka­te­dra, krzywa wieża, bap­ty­ste­rium, cmen­tarz Cam­po­santo, po­zo­stałe atrak­cje. Od­po­czy­nek – ew pla­żo­wa­nie. Po­wrót do ho­telu, obiad, noc­leg.
6 dzień. Śnia­da­nie 8.oo. Prze­jazd do Lukki krót­kie zwie­dza­nie mia­sta, prze­jazd do Flo­ren­cji zwie­dzane — Ka­te­dra Santa Ma­ria del Fiore /Matki Bo­skiej Kwietnej/, Bap­ty­ste­rium, Wieża Giotta, Pa­lazzo Vec­chio, Dom Dan­tego, Ponte Vec­cho. Prze­jazd na noc­leg w oko­licy Bo­lo­nii. Za­kwa­te­ro­wa­nie, obiad, noc­leg.
7 dzień. Śnia­da­nie 8.oo. Prze­jazd do We­rony zwie­dza­nie mia­sta – Arena /amfiteatr z cza­sów rzym­skich, śre­dnio­wieczna sta­rówka, Casa di Giu­lietta – dom Julii/.  Obiad. Wy­jazd w drogę po­wrotną godz 16.oo.
8 dzień. Przy­jazd do Rze­szowa w go­dzi­nach wieczornych.

Uwaga: ko­lej­ność zwie­dza­nia może ulec zmia­nie w za­leż­no­ści od wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych, po­ło­że­nia ho­teli, utrud­nień ko­mu­ni­ka­cyj­nych itp.Login