Zima 2015/2016

Jak co roku jeź­dzimy do naj­cie­kaw­szych i naj­lep­szych eu­ro­pej­skich ośrod­ków. Na­sze wy­jazdy mają cha­rak­ter nieco spor­towy. Sta­wiamy na nar­ciar­stwo, nie na urlopy “pobytowe”.

Ofe­ru­jemy Pań­stwu za­kwa­te­ro­wa­nie w miej­scach spraw­dzo­nych i do­brze ulo­ko­wa­nych. Może nie są to wa­runki luk­su­sowe, ale tych mo­żemy spo­dzie­wać się na stoku. Dzięki ta­kim prio­ry­te­tom z nami można jeź­dzić w naj­lep­szych ośrod­kach ta­niej niż za “roz­sądne” pie­nią­dze.
Mimo, że szu­kamy kwa­ter ta­nich, za­wsze sta­ramy się zna­leźć miesz­ka­nie jak naj­bli­żej wy­cią­gów, naj­le­piej na sa­mym stoku, co zwy­kle się udaje, pro­szę spraw­dzić w ofercie!

Już tra­dy­cyj­nie, więk­szość na­szych wy­jaz­dów bę­dzie ob­słu­gi­wana przez au­to­kar sy­pialny klasy Lux, który za­pew­nia wspa­niały kom­fort po­dró­żo­wa­nia.

zo­bacz na­szą ofertę

 


 Login