Aktywny wypoczynek? Tylko z nami!
O NAS

Ser­decz­nie wi­tamy na stro­nie rze­szow­skiego biura po­dróży RESTOR.

Zo­ba­czy­li­śmy już “ka­wał” świata i dzięki temu mo­żemy za­pro­po­no­wać Na­szym Klien­tom wy­jazdy w miej­sca atrak­cyjne tu­ry­stycz­nie i ofe­ru­jące przy­zwo­ity stan­dard. Jako nie­duża firma mamy małe koszty dzia­łal­no­ści i dzięki temu przy­go­to­wu­jemy dla Pań­stwa im­prezy w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach.


więcej

BIURO


Za­pra­szamy
do skon­tak­to­wa­nia się z nami!

RESTOR

Sta­ni­sław Tor
35–060 Rze­szów,
ul. Sło­wac­kiego 24,
V pię­tro, po­kój 49
tel./fax 17 864 26 20,
608 087 099
e-mail: restor@restor.net.pl


więcej

ZIMA 2017/2018

Za­pra­szamy na narty.
Or­ga­ni­zu­jemy wy­jazdy
do naj­lep­szych
eu­ro­pej­skich ośrodków.


więcej


Login