Aktywny wypoczynek? Tylko z nami!
O NAS

Ser­decz­nie wi­tamy na stro­nie rze­szow­skiego biura po­dróży RESTOR.

Zo­ba­czy­li­śmy już “ka­wał” świata i dzięki temu mo­żemy za­pro­po­no­wać Na­szym Klien­tom wy­jazdy w miej­sca atrak­cyjne tu­ry­stycz­nie i ofe­ru­jące przy­zwo­ity stan­dard. Jako nie­duża firma mamy małe koszty dzia­łal­no­ści i dzięki temu przy­go­to­wu­jemy dla Pań­stwa im­prezy w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach.


więcej

BIURO


Za­pra­szamy
do skon­tak­to­wa­nia się z nami!

RESTOR TRAVEL OFFICE

Sta­ni­sław Tor

35–604 Rze­szów
ul. Ka­czeń­cowa 18
tel. +48 608 087 099
e-mail: restor@restor.net.pl

 


więcej

ZIMA 2018/2019

Za­pra­szamy na narty.
Za­pra­szamy Pań­stwa do udziału
w na­szych im­pre­zach nar­ciar­skich
w se­zo­nie 2018/2019.
Jak zwy­kle przy­go­to­wa­li­śmy
dla Pań­stwa atrak­cyjne wy­jazdy
do naj­lep­szych re­gio­nów.
Są to nowe miej­sca
jak i te, do któ­rych
Pań­stwo chęt­nie wracacie.

To Pań­stwo de­cy­du­je­cie,
gdzie pojedziemy!

 


więcej


Login